Slovenská komora stavebných inžinierov

Volené orgány SKSI

Predstavenstvo SKSI je najvyšším výkonným orgánom SKSI so všeobecnou pôsobnosťou. 

Autorizačná komisia je výkonným orgánom SKSI pre veci týkajúce sa autorizácie a výkonu regulovaného povolania autorizovaných stavebných inžinierov. 

Dozorná rada je kontrolným orgánom SKSI.

Disciplinárna komisia je výkonný orgán SKSI pre výkon disciplinárnej právomoci nad členmi SKSI. 

Etická rada je poradným orgánom SKSI, dbá o dodržiavanie etických a odborných zásad.