Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

O nás

    

Inštitúcia s bohatou históriou

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) je inštitúcia s dlhoročnou a bohatou históriou. Je nástupníckou organizáciou Inžinierskej komory, ktorá bola založená v roku 1913. V roku 1951 však bola zrušená a spolu s ňou aj vtedajšie oprávnenia civilných technikov. Činnosť SKSI bola neskôr znovu obnovená Zákonom Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

V jednote je sila

SKSI je stavovskou organizáciou, ktorá v súčasnosti združuje viac ako 4 800 aktívnych autorizovaných stavebných inžinierov. Jej rady dopĺňa viac ako 400 dobrovoľných členov, medzi ktorými možno nájsť tak fyzické, ako aj právnické osoby. Teší nás, že povinní členovia po skončení aktívnej pôsobnosti pokračujú spolu s nami ako dobrovoľní členovia. Základné princípy, ktorými sa SKSI riadi pri svojej činnosti je kvalita, podpora, ochrana a česť. Uvedené piliere sa následne premietajú do výkonu jej činnosti v jednotlivých spravovaných oblastiach:

  • dohliada na kvalitu technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb
  • podporuje práva inžinierov a ich profesijné, sociálne, hospodárske záujmy a chráni ich stavovskú česť
  • chráni verejné záujmy v oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby, ako aj oprávnené záujmy spoločností

Medzi kľúčové poslania SKSI patria aj dohľad nad odborným, zákonným a čestným výkonom inžinierskeho povolania. SKSI je členom Európskej rady inžinierskych komôr ECEC a Európskej rady stavebných inžinierov ECCE.

Hlavné činnosti SKSI

Ďakujeme, že ste našim členom.