Slovenská komora stavebných inžinierov

SECOVE

Projekt je financovaný z programu Erasmus+
program Európskej únie pre vzdelávanie, tréningy, mladých a šport

Názov „Sustainable Energy Centres of Vocational Excellence (SECOVE)“
Začiatok projektu 15. jún 2022
Trvanie projektu
48 mesiacov
Lead partner projektu UNIVERSITY OF WEST ATTICA (UNIWA) - GREECE
Rozpočet projektu 3.750.688,00 € z toho SKSI 123.018,00 € [80% z celkových výdavkov 153.775,00 €]
Počet partnerov projektu 22 partnerov z 5 krajín - Grécko, Španielsko, Taliansko, Slovensko a Portugalsko
Partneri projektu na Slovensku TUKE, IZOLA, Stavke, SKSI, ASTRA (News)
Program EÚ ERASMUS+ program (Budget based type) Centres of Vocational Excellences

SKSI v spolupráci  s TU Košice získali účasť v medzinárodnom projekte s názvom „Sustainable Energy Centres of Vocational Excellence“ (SECOVE), ktorý je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+.

Projekt SECOVE vytvára platformu spolupráce pre centrá odbornej excelentnosti (CoVE) v celej Európe v sektore udržateľnej energie. Projekt má za cieľ vytvoriť siete založené na národnej úrovni pre spoluprácu v oblasti excelentného odborného vzdelávania v sektore čistej a udržateľnej energie, s CoVE v každej partnerskej krajine, ktorá je schopná spájať sa a spolupracovať na národnej a nadnárodnej úrovni.

Primárnym cieľom platformy je podporovať využívanie inovatívnych a kvalitatívnych príležitostí celoživotného vzdelávania, orientovaných na rozvoj zručností, kompetencií a dosahovanie kvalifikácií, vrátane podpory možností mobility.

Ciele projektu:

Cieľom projektu je vytvoriť sieť pre spoluprácu v oblasti excelentného odborného vzdelávania v sektore čistej a udržateľnej energie:

 • 5 platforiem, štruktúrovaný dialóg na národnej a medzinárodnej úrovni
 • príprava vzdelávacích materiálov vhodných pre súčasný pracovný trh v oblasti udržateľnej energie
 • podpora synergie medzi predstaviteľmi priemyslu a vzdelávacích inštitúcií
 • rozširovanie odborného vzdelávania medzi ženami
 • 28 národných a medzinárodných worshopov
 • mobility, letné školy, 3 konferencie

Hlavné výstupy:

 • vytvorenie platformy SECOVE založenej na excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave pre udržateľnú energiu
 • odporúčania politiky na zosúladenie kurzov odborného vzdelávania a prípravy so stratégiami inteligentných špecializácií (RIS3)
 • partnerstvá medzi podnikmi a poskytovateľmi vzdelávania na poskytovanie pracovných príležitostí na vzdelávanie
 • observatórium SECOVE pre inkluzívnosť a príťažlivosť postupov OVP
 • inovačné centrá ako štruktúry v rámci SECOVE pre rozvoj výskumu orientovaného na inovácie.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke https://secove-project.eu

NOVEMBER 2022 Košice National Workshop in Slovakia
MÁJ 2023 SK Newsletter 1
AUGUST 2023 SK Newsletter 2
OCTOBER 2023 SK Newsletter 3