Slovenská komora stavebných inžinierov

SEEtheSkills

Projekt financovaný z programu EÚ - Horizon 2020 – program Európskej únie pre výskum a inovácie

Názov projektu Sustainable EnErgy Skills in construction: Visible, Validated, Valuable
Začiatok projektu 1. jún 2021
Trvanie projektu 36 mesiacov
Lead partner projektu
Economic Chamber of North Macedonia
Rozpočet projektu 998.612,50 € z toho SKSI 62.825,00 €
Počet partnerov projektu 10
Program EÚ Horizon 2020 – program Európskej únie pre výskum a inovácie

SEEtheSkills

Ciele projektu:

Tento projekt stojí pred výzvou energeticky efektívnej výstavby nových a renovácie existujúcich budov a aktivitách v trhovom prostredí s cieľom stimulovať dopyt po predtým vyvinutých, nových alebo modernizovaných energetických zručnostiach. Je založený na myšlienke stavať na dobrých základoch predchádzajúcich BUS (z angl. Build Up Skills) aktivitách, pričom každá z týchto aktivít je mimoriadne úspešná na národnej úrovni, s cieľom uľahčiť širšiu viditeľnosť a dostupnosť energetických zručností, a umožniť ich vzájomné uznávanie v partnerských krajinách prostredníctvom ich krížového overovania založeného na výsledkoch vzdelávania. Cieľom je teda konať prostredníctvom nového 3V prístupu (z angl. Visible, Validated, Valuable), k riešeniu priamej stimulácie dopytu po energetických zručnostiach v stavebníctve, pôsobením na širokej medziregionálnej úrovni, aby sa zabezpečilo ľahké preberanie výsledkov projektov nielen v partnerských krajinách, ale aj mimo nich, replikáciou aspoň v 3 členských štátoch. 3V prístup sa týka: VIDITEĽNOSTI (1V) zručností, vytvorením on-line úložiska na registráciu zručností, t.j. integrovanej oblasti SEEtheSkills na zviditeľnenie, sprístupnenie a dostupnosť zručností na medziregionálnej úrovni, medzi projektovými partnermi a mimo nej, potom umožnenia medziregionálneho krížového OVEROVANIA (2V) energetických zručností ich porovnateľnosťou v rámci oblasti SEEtheSkills pre riadenie znalostí a zručností, a prostredníctvom prenosu a replikácie školiacich schém medzi projektovými partnermi, čo v konečnom dôsledku zvýši HODNOTU (3V) zručností a uspokojí ich dopyt na trhu na medzinárodnej a globálnej úrovni, s prezentovaním výhod využívania energetických zručností pri dosahovaní udržateľnosti v stavebníctve.

Partneri projektu:

Partneri projektu

Viac informácií nájdete na stránke www.seetheskills.eu a na stránke Európskej komisie CORDIS.

Cvičný test: BIM: Effective data collection for digitization of existing assets.
doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.