Slovenská komora stavebných inžinierov

Záväzné dokumenty SKSI

Jednotlivé vnútorné poriadky SKSI.

Základné záväzné dokumenty Poriadkové dokumenty Poriadky súvisiace s Valným Zhromaždením Skúšobné poriadky

Zákon č. 138/1992 Zb.

Štatút SKSI

Štatút RZ SKSI


Organizačný poriadok

Zásady používania loga SKSI

Zásady udeľovania ocenení SKSI

Disciplinárny poriadok

Etický kodex

Smernica o Sťažnostiach
Volebný poriadok VZ SKSI

Rokovací poriadok VZ SKSI
Autorizačný a skúšobný poriadok SKSI

Skúšobný poriadok SKSI pre skúšky odbornej spôsobilosti pre činnost‘ stavbyvedúci a stavebný dozor

Skúšobný poriadok SKSI pre skúšky odbornej spôsobilosti EHB - zákon č. 555/2005 Z. z.