Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Stavbyvedúci a Stavebný dozor

Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor (SV/SD) podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov je potrebná na získanie oprávnenia na vedenie uskutočňovania stavieb podľa stavebného zákona. Úspešný absolvent skúšky získava spôsobilosť na výkon činnosti pre jednotlivé podkategórie osobitne. Písomná časť skúšky zvyčajne prebieha elektronicky.

Na skúšku sa uchádzač prihlási pomocou on-line formulára, kde si vypíše žiadosť o skúšku a vloží do systému všetky požadované prílohy (naskenované vo formáte PDF). Následne po on-line prihlásení je potrebné doručiť originál podpísanej žiadosti a všetkých požadovaných príloh v TLAČENEJ FORME v termíne najneskôr 30 dní pred termínom skúšky do regionálnej kancelárie SKSI, kde má záujem skúšku absolvovať. 

UPOZORNENIE: V prípade online zaslania neúplných dokladov (t.j. ak nebudú po obsahovej a formálnej stránke správne a kompletné), uchádzač bude vyradený zo skúšok na vybraný termín z dôvodu nesplnenia požadovaných podmienok!


Aktuálne termíny skúšok pre činnosť stavbyvedúci a stavebný dozor

Mesto Termín
Trnava 28.-29.05.2019
17.-18.09.2019
03.-04.12.2019
Žilina 12.-13.06.2019
20.-21.11.2019
Košice 22.-23.05.2019
13.-14.11.2019
Banská Bystrica 15.-16.10.2019


Aktuálne termíny seminárov ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor

mesto termín
Trnava 21.-22.05.2019
10.-11.09.2019
26.-27.11.2019
Žilina 04.-05.06.2019
13.-14.11.2019
Košice 14.-15.05.2019
05.-06.11.2019
Banská Bystrica 08.-09.10.2019


Ak si uchádzač nie je istý, či spĺňa podmienky vzdelania pre skúšky, môže požiadať o posúdenie vzdelania technického zamerania pre činnosť SV alebo SD.

Na skúške uchádzač preukazuje svoje vedomosti, praktické skúsenosti (Záznamník odbornej praxe a zoznam stavieb), tvorivé schopnosti a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem potrebných na výkon činnosti stavbyvedúci alebo stavebný dozor. Pri skúške sa postupuje v súlade so Skúšobným poriadok SKSI pre skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúci / stavebný dozor. Skúška pozostáva z písomnej časti a ústneho pohovoru. Na vedomostnú prípravu uchádzačovi poslúžia otázky určené na testy a pri ústnej časti môže využiť okruhy tém.

SKSI pre úspešné vykonanie skúšky ponúka seminár, ktorý je zameraný na prípravu uchádzačov o skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov potrebnej na získanie oprávnenia na vedenie uskutočňovania stavieb podľa stavebného zákona. Účastníci seminára sa oboznámia so základnými požiadavkami na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok uznávaných odborníkov. Seminár je odporúčaný pre všetkých uchádzačov o skúšku odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci alebo stavebný dozor. Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte 20 účastníkov s uhradeným účastníckym poplatkom.

Pri strate, odcudzení, aktualizácii dokladov (pri zmene mena, po získaní titulu, atď.) SKSI na požiadanie vydá aktuálne osvedčenie pre činnosť stavbyvedúci / stavebný dozor.