Slovenská komora stavebných inžinierov

Stavbyvedúci a Stavebný dozor

Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor (SV/SD) podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov je potrebná na získanie oprávnenia na vedenie uskutočňovania stavieb podľa stavebného zákona. Úspešný absolvent skúšky získava spôsobilosť na výkon činnosti pre jednotlivé podkategórie osobitne. Písomná časť skúšky zvyčajne prebieha elektronicky.

Na skúšku sa uchádzač prihlási pomocou on-line formulárakde si vypíše žiadosť o skúšku a vloží do systému všetky požadované prílohy (naskenované vo formáte PDF). Následne po on-line prihlásení je potrebné doručiť originál podpísanej žiadosti a požadovaných príloh v TLAČENEJ FORME najneskôr 30 kalendárnych dní pred termínom skúšky do regionálnej kancelárie SKSI, kde má záujem skúšku absolvovať. 

Upozornenie: V prípade online zaslania neúplných dokladov (t.j. ak nebudú po obsahovej a formálnej stránke správne a kompletné), uchádzač bude vyradený zo skúšok na vybraný termín z dôvodu nesplnenia požadovaných podmienok!

Na skúške uchádzač preukazuje svoje vedomosti, praktické skúsenosti (Záznamník odbornej praxe a zoznam stavieb, čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby - vzor, potvrdenie od zamestnávateľa - vzor) tvorivé schopnosti a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem potrebných na výkon činnosti stavbyvedúci alebo stavebný dozor. Pri skúške sa postupuje v súlade so Skúšobným poriadok SKSI pre skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúci / stavebný dozor.
Skúška pozostáva z písomnej časti (test elektronickou formou) a ústneho pohovoru - verejnej rozpravy. Na vedomostnú prípravu uchádzačovi poslúžia otázky určené na testy a pri ústnej časti môže využiť vybrané okruhy tém.                                                                          

Uchádzač si v prípade dosiahnutého vzdelania iného technického zamerania ako je ním požadovaná kategória, môže požiadať pred skúškou o posúdenie vzdelania. Vyplnená Žiadosť o posúdenie vzdelania spolu s prílohami je súčasťou online prihlásenia sa na skúšky a uchádzač ju doručí spolu s ostatnými originálmi dokladov do regionálnej kancelárie SKSI, kde sa prihlasuje na konkrétny termín skúšok.  
Posúdenie vzdelania je možné aj bez prihlásenia sa na skúšku. V tom prípade predmetnú Žiadosť spolu s prílohami žiadateľ doručí na región, kde plánuje skúšky v budúcnosti absolvovať. Posúdenie vzdelania je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. O výsledku posúdenia vzdelania bude uchádzač informovaný do cca jedného mesiaca.

SKSI ponúka uchádzačom aj seminár (účasť je na dobrovoľnej báze) na získanie lepšieho prehľadu vedomostí z aktuálnych právnych a technických predpisov, ktoré sa vyžadujú ku skúške odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. a na získanie oprávnenia potrebného na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe. Na seminári prednášajú uznávaní odborníci z praxe, ako aj z akademickej obce. Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte 20 účastníkov s uhradeným účastníckym poplatkom.
                        
                                Termíny skúšok pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor a termíny legislatívnych seminárov pred skúškou v roku 2021

Miesto konania
termíny SKÚŠOK
termíny SEMINÁROV
Bratislava

02. - 05. marec 2021 - zrušený
presun na
13. až 15. júla 2021

24. - 25. február 2021
(online)

Banská Bystrica

09. - 10. marec 2021 - zrušený
presun na 2. až 3. júna 2021

24. - 25. február 2021
(online) prenos z BA

13. - 14. október 2021 16. - 17. september 2021
(online) prenos z TT
Košice 18. - 21. máj 2021

12. - 13. máj 2021
(online) 

30. november 2021,
01. - 03. december 2021

26. - 27. október 2021
(online) prenos zo ZA
Trnava 26. - 27. máj 2021
termín skúšky je z technických dôvodov zrušený, s možnosťou presunu do ZA
12. - 13. máj 2021
(online) prenos z KE
22. - 23. september 2021 16. - 17. september 2021
(online)
23. - 24. november 2021 26. - 27. október 2021
(online) prenos zo ZA
Žilina 21. - 22. apríl 2021 13. - 14. apríl 2021
(online)
16. - 17. jún 2021 12. - 13. máj 2021
(online) prenos z KE
03. - 04. november 2021 26. - 27. október 2021
(online)

Odborne spôsobilé osoby na výkon činnosti stavbyvedúci/stavebný dozor, ktorým už boli vydané v minulosti doklady (pečiatka a osvedčenie) pri ich strate, odcudzení, príp. aktualizácii dokladov (zmena priezviska, po získaní titulu, atď.) SKSI na požiadanie vystaví za poplatok aktuálne doklady.