Slovenská komora stavebných inžinierov

Stavbyvedúci a Stavebný dozor

Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor (SV/SD) podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov je potrebná na získanie oprávnenia na vedenie uskutočňovania stavieb podľa stavebného zákona. Úspešný absolvent skúšky získava spôsobilosť na výkon činnosti pre jednotlivé podkategórie osobitne. Písomná časť skúšky zvyčajne prebieha elektronicky.

Na skúšku sa uchádzač prihlási pomocou on-line formulárakde si vypíše žiadosť o skúšku a vloží do systému všetky požadované prílohy (naskenované vo formáte PDF). Následne po on-line prihlásení je potrebné doručiť originál podpísanej žiadosti a požadovaných príloh v TLAČENEJ FORME najneskôr 30 dní pred termínom skúšky do regionálnej kancelárie SKSI, kde má záujem skúšku absolvovať. 

Upozornenie: V prípade online zaslania neúplných dokladov (t.j. ak nebudú po obsahovej a formálnej stránke správne a kompletné), uchádzač bude vyradený zo skúšok na vybraný termín z dôvodu nesplnenia požadovaných podmienok!

                                                                                                        OZNAM - DOČASNÉ POZASTAVENIE SKÚŠOK

Vážení návštevníci a záujemcovia o skúšky,
dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej situácie v krajine, Predstavenstvo SKSI na svojom 4. zasadnutí dňa 12. februára 2021 rozhodlo o dočasnom pozastavení všetkých skúšok (autorizácia, stavbyvedúci, stavebný dozor, energetická certifikácia) až do odvolania. Náhradné termíny budú stanovené operatívne, v závislosti od priaznivého vývoja celkovej situácie.  

Termíny skúšok pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor a termíny legislatívnych seminárov pred skúškou v roku 2021

Miesto konania
termíny SKÚŠOK
termíny SEMINÁROV
Bratislava

02. - 05. marec 2021
dočasné pozastavenie

24. - 25. február 2021
(online)

Banská Bystrica

09. - 10. marec 2021
dočasné pozastavenie

24. - 25. február 2021
(online) prenos z BA

13. - 14. október 2021 16. - 17. september 2021
(online) prenos z TT
Košice 18. - 21. máj 2021

12. - 13. máj 2021
(online) 

30. november 2021,
01. - 03. december 2021

26. - 27. október 2021
(online) prenos zo ZA
Trnava 26. - 27. máj 2021 12. - 13. máj 2021
(online) prenos z KE
22. - 23. september 2021 16. - 17. september 2021
(online)
23. - 24. november 2021 26. - 27. október 2021
(online) prenos zo ZA
Žilina 21. - 22. apríl 2021 13. - 14. apríl 2021
(online)
16. - 17. jún 2021 12. - 13. máj 2021
(online) prenos z KE
03. - 04. november 2021 26. - 27. október 2021
(online)

Ak si uchádzač nie je istý, či spĺňa podmienky vzdelania pre skúšky, môže požiadať o posúdenie vzdelania technického zamerania pre činnosť SV alebo SD.

Na skúške uchádzač preukazuje svoje vedomosti, praktické skúsenosti (Záznamník odbornej praxe a zoznam stavieb), tvorivé schopnosti a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem potrebných na výkon činnosti stavbyvedúci alebo stavebný dozor. Pri skúške sa postupuje v súlade so Skúšobným poriadok SKSI pre skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúci / stavebný dozor. Skúška pozostáva z písomnej časti a ústneho pohovoru. Na vedomostnú prípravu uchádzačovi poslúžia otázky určené na testy a pri ústnej časti môže využiť okruhy tém.

SKSI pre úspešné vykonanie skúšky ponúka seminár, ktorý je zameraný na prípravu uchádzačov o skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov potrebnej na získanie oprávnenia na vedenie uskutočňovania stavieb podľa stavebného zákona. Účastníci seminára sa oboznámia so základnými požiadavkami na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok uznávaných odborníkov. Seminár je odporúčaný pre všetkých uchádzačov o skúšku odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci alebo stavebný dozor. Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte 20 účastníkov s uhradeným účastníckym poplatkom.

Pri strate, odcudzení, aktualizácii dokladov (pri zmene mena, po získaní titulu, atď.) SKSI na požiadanie vydá aktuálne osvedčenie pre činnosť stavbyvedúci / stavebný dozor.