Slovenská komora stavebných inžinierov

Stavbyvedúci a Stavebný dozor

Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor (SV/SD) podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov je potrebná na získanie oprávnenia na vedenie uskutočňovania stavieb podľa stavebného zákona. Úspešný absolvent skúšky získava spôsobilosť na výkon činnosti pre jednotlivé podkategórie osobitne. Písomná časť skúšky zvyčajne prebieha elektronicky.

Na skúšku sa uchádzač prihlási pomocou on-line formulárakde si vypíše žiadosť o skúšku a vloží do systému všetky požadované prílohy (naskenované vo formáte PDF). Následne po on-line prihlásení je potrebné doručiť originál podpísanej žiadosti a požadovaných príloh v TLAČENEJ FORME najneskôr 30 kalendárnych dní pred termínom skúšky do regionálnej kancelárie SKSI, kde má záujem skúšku absolvovať. 

Upozornenie: V prípade online zaslania neúplných dokladov (t.j. ak nebudú po obsahovej a formálnej stránke správne a kompletné), uchádzač bude vyradený zo skúšok na vybraný termín z dôvodu nesplnenia požadovaných podmienok!

Na skúške uchádzač preukazuje svoje vedomosti, praktické skúsenosti (Záznamník odbornej praxe a zoznam stavieb, čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby - vzor, potvrdenie od zamestnávateľa - vzor) tvorivé schopnosti a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem potrebných na výkon činnosti stavbyvedúci alebo stavebný dozor. Pri skúške sa postupuje v súlade so Skúšobným poriadok SKSI pre skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúci / stavebný dozor.
Skúška pozostáva z písomnej časti (test elektronickou formou) a ústneho pohovoru - verejnej rozpravy. Na vedomostnú prípravu uchádzačovi poslúžia otázky určené na testy a pri ústnej časti môže využiť vybrané okruhy tém.                                                                          

Uchádzač si v prípade dosiahnutého vzdelania iného technického zamerania ako je ním požadovaná kategória, môže požiadať pred skúškou o posúdenie vzdelania. Vyplnená Žiadosť o posúdenie vzdelania spolu s prílohami je súčasťou online prihlásenia sa na skúšky a uchádzač ju doručí spolu s ostatnými originálmi dokladov do regionálnej kancelárie SKSI, kde sa prihlasuje na konkrétny termín skúšok.  
Posúdenie vzdelania je možné aj bez prihlásenia sa na skúšku. V tom prípade predmetnú Žiadosť spolu s prílohami žiadateľ doručí na región, kde plánuje skúšky v budúcnosti absolvovať. Posúdenie vzdelania je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. O výsledku posúdenia vzdelania bude uchádzač informovaný do cca jedného mesiaca.

SKSI ponúka uchádzačom aj seminár (účasť je na dobrovoľnej báze) na získanie lepšieho prehľadu vedomostí z aktuálnych právnych a technických predpisov, ktoré sa vyžadujú ku skúške odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. a na získanie oprávnenia potrebného na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe. Na seminári prednášajú uznávaní odborníci z praxe, ako aj z akademickej obce. Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte 20 účastníkov s uhradeným účastníckym poplatkom.
                        
                                Termíny skúšok pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor a termíny legislatívnych seminárov pred skúškou v roku 2022

Miesto konania
termíny SKÚŠOK
termíny SEMINÁROV
Bratislava 08. - 10. marec 2022 01. - 02. marec 2022     -    prenos z BA (online)
Banská Bystrica 30. - 31. marec 2022 23. - 24. marec 2022   -   prenos z TT + BB (online)
4. - 5. máj 2022 13. - 14. apríl 2022   -  prenos zo ZA + BB (online)
5. - 6. október 2022 13. - 14. september 2022  -  prenos z TT + BB (online)
Košice 24. - 27. máj 2022 18. - 19. máj 2022 -   prenos z KE + ZA (online)
29. november - 02. december 2022 26. - 27. október 2022  - prenos zo ZA + TT + KE (online)
Trnava 6. - 7. apríl 2022 23. - 24. marec 2022   -   prenos z TT + BB (online)
20. - 21. september 2022 13. - 14. september 2022  -  prenos z TT + BB (online)
22. - 23. november 2022 26. - 27. október 2022  - prenos zo ZA + TT + KE (online)
Žilina 20. - 21. apríl 2022 13. - 14. apríl 2022   -  prenos zo ZA + BB (online)
15. - 16. jún 2022 18. - 19. máj 2022   -    prenos z KE + ZA (online)
09. - 10. november 2022 26. - 27. október 2022  - prenos zo ZA + TT + KE (online)

Odborne spôsobilé osoby na výkon činnosti stavbyvedúci/stavebný dozor, ktorým už boli vydané v minulosti doklady (pečiatka a osvedčenie) pri ich strate, odcudzení, príp. aktualizácii dokladov (zmena priezviska, po získaní titulu, atď.) SKSI na požiadanie vystaví za poplatok aktuálne doklady.