Slovenská komora stavebných inžinierov

Stavbyvedúci a Stavebný dozor

Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor (SV/SD) podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov je potrebná na získanie oprávnenia na vedenie uskutočňovania stavieb podľa stavebného zákona. Úspešný absolvent skúšky získava spôsobilosť na výkon činnosti pre jednotlivé podkategórie osobitne. Písomná časť skúšky zvyčajne prebieha elektronicky.

Na skúšku sa uchádzač prihlási pomocou on-line formulára, kde si vypíše žiadosť o skúšku a vloží do systému všetky požadované prílohy (naskenované vo formáte PDF). Následne po on-line prihlásení je potrebné doručiť originál podpísanej žiadosti a všetkých požadovaných príloh v TLAČENEJ FORME v termíne najneskôr 30 dní pred termínom skúšky do regionálnej kancelárie SKSI, kde má záujem skúšku absolvovať. 

UPOZORNENIE: V prípade online zaslania neúplných dokladov (t.j. ak nebudú po obsahovej a formálnej stránke správne a kompletné), uchádzač bude vyradený zo skúšok na vybraný termín z dôvodu nesplnenia požadovaných podmienok!


Termíny skúšok pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor a termíny legislatívnych seminárov pred skúškou v roku 2020

Miesto konania
termíny SKÚŠOK
termíny SEMINÁROV
Bratislava

04. marca 2020

25. - 26. februára 2020

Banská Bystrica

30. júl 2020 

seminar 28. – 29. júla 2020

13. - 14. októbra 2020 06. - 07. októbra 2020
Košice

19. - 20. mája 2020
Skúška zrušená

12. - 13. mája 2020
Seminár zrušený

02. - 03. decembra 2020 25. - 26. novembra 2020
Trnava

26. - 27. mája 2020
Skúška zrušená

19. - 20. mája 2020
Seminár zrušený
16. - 17. septembra 2020 08. - 09. septembra 2020
24. - 25. novembra 2020 18. - 19. novembra 2020
Žilina

21. - 22. apríla 2020
Skúška zrušená

15. - 16. apríla 2020
Seminár zrušený

12. – 13. augusta 2020 

 5. - 6. augusta 2020

04. - 05. novembra 2020

Skúška zrušená

28. - 29. októbra 2020

Seminár zrušený

Ak si uchádzač nie je istý, či spĺňa podmienky vzdelania pre skúšky, môže požiadať o posúdenie vzdelania technického zamerania pre činnosť SV alebo SD.

Na skúške uchádzač preukazuje svoje vedomosti, praktické skúsenosti (Záznamník odbornej praxe a zoznam stavieb), tvorivé schopnosti a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem potrebných na výkon činnosti stavbyvedúci alebo stavebný dozor. Pri skúške sa postupuje v súlade so Skúšobným poriadok SKSI pre skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúci / stavebný dozor. Skúška pozostáva z písomnej časti a ústneho pohovoru. Na vedomostnú prípravu uchádzačovi poslúžia otázky určené na testy a pri ústnej časti môže využiť okruhy tém.

SKSI pre úspešné vykonanie skúšky ponúka seminár, ktorý je zameraný na prípravu uchádzačov o skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov potrebnej na získanie oprávnenia na vedenie uskutočňovania stavieb podľa stavebného zákona. Účastníci seminára sa oboznámia so základnými požiadavkami na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok uznávaných odborníkov. Seminár je odporúčaný pre všetkých uchádzačov o skúšku odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci alebo stavebný dozor. Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte 20 účastníkov s uhradeným účastníckym poplatkom.

Pri strate, odcudzení, aktualizácii dokladov (pri zmene mena, po získaní titulu, atď.) SKSI na požiadanie vydá aktuálne osvedčenie pre činnosť stavbyvedúci / stavebný dozor.