Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborné sekcie

Odborné sekcie iniciatívne vytvárajú členovia SKSI pre jednu alebo viac odborných kategórií. Na čele odborných sekcií sú predsedovia slovenských odborných sekcií (SOS), ktorých navrhujú predsedovia regionálnych odborných sekcií (ROS). Vymenúva a odvoláva ich Predstavenstvo SKSI.

Odborné sekcie SKSI sú zodpovedné za prípravu a organizáciu celoživotného vzdelávania pre autorizovaných inžinierov a ostatných členov SKSI - v súlade so smerovaním SKSI, ktoré stanovuje Valné zhromaždenie SKSI a Predstaventvo SKSI. V rámci celoživotného vzdelávania sa vyjadrujú k jeho obsahu a forme v rámci svojho odboru.

Odborné sekcie sledujú vývoj právnych predpisov, noriem a technických predpisov v danom odbore a navrhujú ich úpravy a zmeny, prípadne sa podieľajú na ich príprave. 

V súčasnosti sú vytvorené nasledujúce Slovenské odborné sekcie SKSI: