Slovenská komora stavebných inžinierov

Predstavenstvo SKSI

Predstavenstvo SKSI je najvyšším výkonným orgánom SKSI so všeobecnou pôsobnosťou. Rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú zákonom alebo Štatútom SKSI alebo iným vnútorným predpisom SKSI zverené inému volenému orgánu SKSI. Predstavenstvo SKSI má jedenásť členov. Skladá sa z predsedu, podpredsedov a ďalších členov. Počet podpredsedov schvaľuje Valné zhromaždenie SKSI na návrh Predstavenstva SKSI. V Predstavenstve SKSI sú primerane zastúpené všetky kategórie autorizovaných stavebných inžinierov a regiónov. 

Predstavenstvo SKSI  bolo zvolené Valným zhromaždením SKSI dňa 24. septembra 2022:

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír BENKO, PhD. 
predseda SKSI
predseda@sksi.sk   
 
Stránkové hodiny predsedu SKSI na Úrade SKSI v Bratislave pre členov SKSI: 
každá streda 8:00 - 12:00
Prosíme Vás vopred si dohodnúť termín stretnutia telefonicky alebo e-mailom: predseda@sksi.sk;

Tel.: 0906 101 901


Ing. Ján PETRŽALA 
podpredseda SKSI

Zodpovedný za oblasti: Legislatíva, Smernica SKSI o obsahu a rozsahu projektovej dokumentácie, Hospodárenie

Ing. Ladislav LEHOCKÝ
podpredseda SKSI

Zodpovedný za oblasti: Smernica SKSI o obsahu a rozsahu projektovej dokumentácie, Hospodárenie

doc. Ing. Ľuboš MORAVČÍK, PhD.
podpredseda SKSI

Zodpovedný za oblasti: Zahraničné vzťahy

Ing. Alozj BOJDA
člen Predstavenstva SKSI

Ing. Viliam HRUBOVČÁK
člen Predstavenstva SKSI

Zodpovedný za oblasti: Elektronizácia a informačné systémy SKSI

Ing. Ján JAKUBOV
člen Predstavenstva SKSI

Zodpovedný za oblasti: Legislatíva

Ing. Jozef PÁLEŠ
člen Predstavenstva SKSI

Zodpovedný za oblasti:Legislatíva, Smernica SKSI o obsahu a rozsahu projektovej dokumentácie

Ing. Ondrej SOVA
člen Predstavenstva SKSI

Ing. Boris VRÁBEL, CSc.
člen Predstavenstva SKSI

Zodpovedný za oblasti: Hospodárenie

Ing. Vladimír VRÁNSKY
člen Predstavenstva SKSI

Zodpovedný za oblasti: Sťažnosti