Slovenská komora stavebných inžinierov

Členstvo a výkon povolania autorizovaných stavebných inžinierov

1.  Akým spôsobom môžem vykonávať povolanie autorizovaného inžiniera?

Ako autorizovaný stavebný inžinier (ďalej aj ako ASI) môžete vykonávať regulované povolanie (§ 3 ods. 7 zákona 138/1992 Zb.):
a)   v slobodnom povolaní – t.j. sústavne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
b)   ako zamestnanec – t.j. v mene a na zodpovednosť právnickej alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ
Na vykonávanie povolania môžete tiež vytvoriť obchodnú spoločnosť, ak v nej budete väčšinovým spoločníkom (§ 9).

Vykonávanie povolania autorizovaného inžiniera (poskytovanie služieb podľa § 5 ods. c zákona 5/2004 Z.z.) nie je živnosťou.


2.  Ako môžem začať vykonávať povolanie?

Poskytovať služby ako ASI (autorizovaný stavebný inžinier) môžete odo dňa zapísania do Zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov do dňa vyčiarknutia zo Zoznamu ASI.

Člen SKSI je povinný zaplatiť jednorazový poplatok za zápisné a pravidelný ročný členský príspevok.

A) SLOBODNÉ POVOLANIE (§ 6 až § 14 zákona 138/1992 Zb.)
Ak budete vykonávať povolanie sám, t.j. sústavne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, po prevzatí autorizačného osvedčenia a pečiatky je potrebné:

  •  zaregistrovať si slobodné povolanie, ktoré eviduje Štatistický úrad SR (ŠÚ SR)
    Počnúc 1.11.2017 sa novelou zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb (RPO), podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov stala SKSI tzv. „povinnou osobou“, ktorá zabezpečuje požiadavky záujemcov na pridelenie/opätovné pridelenie identifikačné číslo organizácie (IČO), zmenu údajov súvisiacich so slobodným povolaním, vrátane jeho zrušenia. Preto v prípade, že chcete vykonávať autorizáciu formou slobodného povolania, pošlite Vami vyplnenú, podpísanú a naskenovanú Žiadosť o vznik alebo zánik IČO, resp. slobodné povolanie (príp. zmenu údajov) elektronicky na sksi@sksi.sk
  • Ak už máte vydané živnostenské oprávnenie na vykonávanie rôznych iných činností, uvediete do žiadosti už existujúce IČO, ktoré Vám bolo pridelené živnostenským úradom. Autorizáciu budete vykonávať s rovnakým IČOm v slobodnom povolaní (ide o podnikanie podľa osobitných predpisov), na základe evidencie v RPO, a ostatné činnosti, zapísané v živnostenskom oprávnení, naďalej vykonávate na základe živnostenského zákona,
  • prihlásiť sa na príslušné inštitúcie – daňový úrad a zdravotnú poisťovňu

Oznamovacia povinnosť o vzniku alebo zániku oprávnenia na výkonu regulovaného povolania do Sociálnej poisťovne je v kompetencii SKSI od 1.1.2015
  
B) ZAMESTNANECKÝ POMER (§ 14a zákona 311/2001 Z.z.)
Autorizovaný inžinier, ktorý bude vykonávať slobodné povolanie v mene a na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, sa riadi podľa Zákonníka práce. Podľa § 14a) zákona sa na inžinierov, ktorí vykonávajú povolanie ako zamestnanci vzťahujú ustanovenia § 6 ods. 2 a 3, § 7 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 až 4, § 13 a § 14 zákona. Plnenie pracovných úloh a pokynov zamestnávateľa inžinierov, ktorí vykonávajú povolanie ako zamestnanci, nesmie byť na úkor odbornosti ich výkonu.

C) PRÁVNICKÁ OSOBA (§ 14c zákona 138/1992 Zb.)
Právnická osoba môže mať v predmete svojej činnosti zapísané poskytovanie služieb podľa § 5 zákona, ak zamestnáva ako odborného garanta osobu autorizovanú alebo registrovanú na ich výkon a ak tieto služby poskytuje prostredníctvom takejto osoby alebo pod jej osobným odborným dohľadom.
Podkladom na zapísanie predmetu činnosti do obchodného registra je autorizačné osvedčenie podľa § 19 zákona alebo registračné osvedčenie podľa § 19a zákona tohto zamestnanca.

3.  Povinné poistenie zodpovednosti za škodu
Ako autorizovaný inžinier máte zákonnú povinnosť (§ 12 zákona) poistiť sa za škody spôsobené výkonom povolania a poskytovaním služieb a činnosťou jeho zamestnancov. Zodpovedáte za škodu, ktorú ste spôsobili v súvislosti s vykonávaním Vašej činnosti, a aj za škodu, ktorú spôsobili osoby, ktoré konali vo Vašom mene ako Vaši zamestnanci alebo zástupcovia na základe splnomocnenia. Poistenie zodpovednosti za škodu trvá po celý čas zapísania v zozname alebo čas zamestnávania zamestnancov.

Ako autorizovaný inžinier (bez rozdielu, či ste v slobodnom povolaní alebo ako zamestnanec) ste povinný poistiť sa do 10 dní po zápise do Zoznamu ASI a môžete využiť nasledujúce možnosti poistenia:

A. POISTENIE CEZ RÁMCOVÚ ZMLUVU SKSI 
Na základe výberu najvýhodnejšej ponuky poisťovní Vám SKSI v súčasnosti ponúka zvýhodnenú ponuku poistenia prostredníctvom rámcovej poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu. V rámci tohto poistenia môžete využiť profesijné poistenie, úrazové poistenie, poistenie právnej ochrany, prípadne aj iné, aktuálne dohodnuté poistenie. Je to výhoda vyplývajúca z členstva v SKSI. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa poistenia sa môžete obrátiť na nášho poistného makléra, ktorý je splnomocnený na zastupovanie SKSI a komunikáciu s členmi v záležitostiach poistenia. Podrobné informácie o podmienkach poistenia uzavretého prostredníctvom SKSI nájdete na našej webovej stránke a v členskej zóne.

B. INDIVIDUÁLNE UZAVRETÉ POISTENIE
Ak uzavriete vlastnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania, Vám zo zákona (§ 12 ods. 2) vyplýva povinnosť informovať SKSI. Je postačujúce oznámiť e-mailom (sksi@sksi.sk) na Úrad SKSI informácie o splnení si zákonnej povinnosti a o uzavretí individuálnej poistnej zmluvy na aktuálny rok. Oznámenie musí obsahovať: názov poisťovne, číslo poistnej zmluvy, poistné obdobie, poistné plnenie a poistné riziko.

4.  Výhody pre autorizovaných inžinierov – členov SKSI
Členovia SKSI majú na základe členstva výhody, ktorými sa SKSI snaží pomôcť členom čo najlepšie vykonávať svoju odbornú činnosť. 

5.  Vybrané práva a povinnosti autorizovaného inžiniera
Autorizovaný stavebný inžinier:
- používa na osvedčovanie pravosti písomností, ktoré vyhotovil (dokumenty, projekty, odborné posudky, odhady, dobrozdania a iné písomnosti) a ktoré sú výsledkom jeho činnosti ako ASI, odtlačok svojej pečiatky so štátnym znakom a vlastnoručný podpis - potvrdené písomnosti sa stávajú verejné listiny pre úradné účely, 
Stanovisko Predstavenstva SKSI k požiadavke používania elektronických pečiatok
Výkaz výmer a rozpočet
- má právo zúčastňovať sa, hlasovať a voliť na Valnom zhromaždení SKSI a Členskej schôdzi príslušného regionálneho združenia SKSI,
- oznamuje SKSI (písomne, e-mailom) zmeny údajov uvedených v Zozname ASI do troch dní odo dňa, keď nastali. Ide najmä o tieto údaje:
   -   meno a priezvisko, tituly,
   -   adresa pobytu,
   -   názov a adresa stáleho sídla ateliéru alebo kancelárie, alebo zamestnávateľa,
   -   identifikačné číslo organizácie,
   -   kontaktné údaje, najmä číslo telefónu a internetovú a e-mailovú adresu,

- uhrádza základný členský príspevok na činnosť orgánov SKSI, vo výške schválenej Valným zhromaždením SKSI, do 31. januára príslušného roka, a ďalší členský príspevok, ktorého výška je na každý rok závislá od výšky jeho zdaniteľného príjmu v predchádzajúcom roku, do 30. júna príslušného roka,
- je zo zákona povinný poistiť sa za škody spôsobené výkonom povolania a poskytovaním služieb, 
- je viazaný ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach pokynmi investora alebo inej osoby, ktorá objednáva poskytovanie služieb,
- je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy objednávateľa, konať pritom čestne a svedomite, využívať všetky možnosti technického riešenia a uplatňovať najnovšie odborné poznatky, ktoré podľa svojho presvedčenia pokladá za užitočné v záujme objednávateľa,
- v prípade, že päť rokov nevykonával povolanie, na ktoré má autorizáciu, oznámiť skutočnosť Úradu SKSI a vrátiť autorizačné osvedčenie a pečiatku. Ak chce začať povolanie opäť vykonávať, musí sa podrobiť preskúšaniu (§ 23a zákona 138/1992 Zb.).

 Na autorizovaného inžiniera v slobodnom povolaní sa vzťahujú ustanovenia § 6 až § 14 zákona 138/1992 Zb. Okrem iného je povinný (§ 9a zákona 138/1992 Zb.) zverejniť vo svojich informačných materiáloch alebo na svojej internetovej doméne najmä tieto informácie:
- právnu formu a obchodný názov, adresu ateliéru alebo kancelárie, identifikačné číslo organizácie a údaje umožňujúce kontakt, napríklad telefónne a faxové číslo, elektronickú adresu,
- označenie zoznamu alebo registra SKSI, v ktorom je zapísaný, profesijné označenie a pridelené registračné číslo,
- prípadnú špecializáciu poskytovaných služieb,
- internetovú doménu SKSI, na ktorej možno nahliadnuť do etického kódexu a do metodického odporúčania na výpočet odmeny.
Ďalej je povinný oznámiť objednávateľovi služby pred uzavretím každej zmluvy a to najmä:
- hlavné znaky poskytovanej služby a nevyhnutné súvisiace a nadväzujúce činnosti vrátane upozornenia na prípadné riziká vyplývajúce z požadovanej služby,
- všeobecné zmluvné podmienky, ktoré používa, najmä druh zmluvy, obvyklé zmluvné podmienky, poskytované záruky, spôsob výpočtu odmeny.

V prípade, že sa autorizovaný inžinier rozhodne skončiť aktívnu činnosť (a napr. čerpať dôchodok alebo materskú dovolenku a pod.) odporúčame preštudovať si nasledujúce stránky:

https://www.sksi.sk/vykon-povolania-autorizovany-stavebny-inzinier-vo-vztahu-k-socialnej-poistovni

https://www.sksi.sk/autorizovani-inzinieri-ktori-aktivne-nevykonavaju-povolanie

Inžinieri, ktorí zmenili formu výkonu povolania vo vzťahu k Sociálnej poisťovni

Pri opätovnom zápise do Zoznamu autorizovaných inžinierov je potrebné mať splnené tieto podmienky:
-
vyplniť si Žiadosť o opätovný zápis
- priložiť výpis z registra trestov
- mať vyrovnané všetky záväzky voči SKSI
- mať odovzdané pôvodné doklady v depozite   

6.  Užitočné linky na webovej stránke SKSI