Slovenská komora stavebných inžinierov

Etická rada SKSI

Etická rada SKSI je poradným orgánom SKSI. V rámci svojho pôsobenia hlavne dbá o dodržiavanie etických a odborných zásad, navrhuje predsedovi SKSI podať návrh na začatie disciplinárneho konania a priebežne informuje Predstavenstvo SKSI o svojej činnosti.

Etická rada SKSI bola zvolená Valným zhromaždením SKSI dňa 19. septembra 2020:


predseda Etickej rady SKSI:

Ing. Ivan VALUŠIAK

podpredseda: 

Vlastimil BÚRY

členovia:
Ing. Anton LETKO, MBA

doc. Ing. Milan NIČ, PhD.

Ing. Ladislav RAJCZY 

Dušan SLAŠŤAN

Ing. Peter TEGZA