Slovenská komora stavebných inžinierov

Etická rada SKSI

Etická rada SKSI je poradným orgánom SKSI. V rámci svojho pôsobenia hlavne dbá o dodržiavanie etických a odborných zásad, navrhuje predsedovi SKSI podať návrh na začatie disciplinárneho konania a priebežne informuje Predstavenstvo SKSI o svojej činnosti.

Etická rada SKSI zvolená Valným zhromaždením SKSI dňa 19. septembra 2020:


predseda Etickej rady SKSI

členovia:
Vlastimil BÚRY

Ing. Anton Letko, MBA

Ing. Miroslav HRIVÍK

doc. Ing. Milan NIČ, PhD.

Ing. Ladislav RAJCZY 

Dušan SLAŠŤAN

Ing. Peter TEGZA

Ing. Ivan VALUŠIAK