Slovenská komora stavebných inžinierov

Etická rada SKSI

Etická rada SKSI je poradným orgánom SKSI. V rámci svojho pôsobenia hlavne dbá o dodržiavanie etických a odborných zásad, navrhuje predsedovi SKSI podať návrh na začatie disciplinárneho konania a priebežne informuje Predstavenstvo SKSI o svojej činnosti.

Etická rada SKSI zvolená Valným zhromaždením SKSI dňa 26. mája 2018:

Ing. Elena MAJEROVÁ
predsedníčka Etickej rady SKSI

členovia:
Vlastimil BÚRY

Ing. Miroslav HRIVÍK

doc. Ing. Milan NIČ, PhD.

Ing. Vladimír PAUER

Ing. Tibor PETRÍK

Ing. Ladislav RAJCZY