Slovenská komora stavebných inžinierov

Etická rada SKSI

Etická rada SKSI je poradným orgánom SKSI. V rámci svojho pôsobenia hlavne dbá o dodržiavanie etických a odborných zásad, navrhuje predsedovi SKSI podať návrh na začatie disciplinárneho konania a priebežne informuje Predstavenstvo SKSI o svojej činnosti.

Etická rada SKSI bola zvolená Valným zhromaždením SKSI dňa 24. septembra 2022:


predseda Etickej rady SKSI: Ing. Ivan VALUŠIAK

podpredseda:  Ing. Anna JUHOS, MBA

členovia:

doc. Ing. Viktor BORZOVIČ, PhD.

Ing. Miroslav HRIVÍK

Ing. Valéria ŠEPÁKOVÁ

Ing. Peter TEGZA

Ing Ján ZAJAC