Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenia a pečiatky vydávané SKSI

Osvedčenia a pečiatky vydávané SKSI

Nižšie zverejnený materiál je určený najmä pre pracovníkov stavebných úradov, pre autorizovaných inžinierov alebo odborne spôsobilé osoby a pod. (pozn. materiál je priebežne z dôvodu zmien právnych predpisov aktualizovaný - posledná aktualizácia bola v máji 2011. Táto verzia materiálu bola poskytnutá MDVRR SR a v júni 2011 bola zaslaná priamo starostom a primátorom na všetky krajské a obecné stavebné úrady). 
Posledná aktualizácia - máj 2011

Materiál pozostáva z jednotlivých príloh, ktoré obsahujú popis rozsahu kategórií, platnosť a vzory všetkých osvedčení a pečiatok vydávaných SKSI podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch znení neskorších predpisov.

Platnosť osvedčení a pečiatok vydávaných SKSI, ich druhy a vzory 


1. Autorizačné osvedčenia a pečiatky – príloha 1
·   príloha 1A – vydávané od 1. januára 2005 – rozsah, označenie, vzory
·   príloha 1B – vydávané do 31. decembra 2004 – rozsah, označenie, vzory
·   príloha 1C – prevodná tabuľka členenia pôvodnej a súčasnej kategorizácie autorizovaných inžinierov


 1. Osvedčenia a pečiatky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor – príloha 2
  ·príloha 2A – vydávané od 1. januára 2005 – rozsah, označenie, vzory
  ·   príloha 2B – vydávané od 1. januára 2009 – rozsah, označenie, vzory
  ·   príloha 2C – vydávané do 31. decembra 2004 – rozsah, označenie, vzory
  ·   príloha 2D – prevodná tabuľka označení na osvedčeniach a pečiatkach pre stavbyvedúcich a stavebných dozorov

 2. Osvedčenia a pečiatky odbornej spôsobilosti na energetickú certifikáciu budov
  · príloha 3 - vydávané od decembra 2007

 3. Hosťujúce a usadené osoby v SR – príloha 4
  ·príloha 4A – vydávané od 1. januára 2005 – rozsah, označenie, vzory
  ·   príloha 4B – vydávané do 31. decembra 2004 – rozsah, označenie, vzory

 4. Platnosť a rozsah osvedčení o odbornej spôsobilosti na projektovanie stavieb pre odborne spôsobilých technikov
  ·príloha 5

 5. Neplatné oprávnenia vydané SKSI
  · príloha 6