Slovenská komora stavebných inžinierov

Energetická hospodárnosť budov

SKSI vykonáva skúšku odbornej spôsobilosti Energetická hospodárnosť budov v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov. Po splnení podmienok pre zúčastnenie sa na skúške uchádzač na skúške preukazuje svoje vedomosti, praktické skúsenosti (záznamník odbornej praxe a zoznam odborných práca znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem potrebných na výkon činnosti. Pri skúške sa postupuje v súlade so Skúšobným poriadok SKSI pre skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosť EHB. SKSI vykonáva tieto skúšky v písomnej a ústnej forme

PRIHLÁSENIE na skúšku je možné uskutočniť cez on-line formulár a následne je potrebné v TLAČENEJ FORME doručiť originál podpísanej žiadosti a všetkých požadovaných príloh  v termíne najneskôr 30 dní pred termínom skúšky do regionálnej kancelárie SKSI, kde sa skúška bude konať


UPOZORNENIE:
 V prípade zaslania neúplných dokladov (t.j. ak nebudú po obsahovej a formálnej stránke správne a kompletné), uchádzač bude vyradený zo skúšok na vybraný termín z dôvodu nesplnenia požadovaných podmienok!

Termíny skúšok a legislatívnych seminárov pred skúškou odbornej spôsobilosti na vykonávanie energetickej certifikácie

Miesto konania
Termíny SKÚŠOK
Termíny SEMINÁROV
Bratislava 21. - 23. septembra 2020 14., 16. - 18. septembra 2020

SKSI pre úspešné vykonanie skúšky ponúka seminár, ktorý je zameraný na prípravu uchádzačov o skúšky odbornej spôsobilosti. Cieľom je pripraviť autorizovaných inžinierov na aktualizované legislatívne prostredie, byť lídrami inovácií v stavebníctve a rozvíjať vedomosti pre navrhovanie budov s energeticky hospodárnou potrebou primárnej energie (vrátane výpočtu zatepľovaných plôch)Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte 20 účastníkov s uhradeným účastníckym poplatkom.

Cieľová skupina sú hlavne členovia SKSI, ktorí poskytujú komplexné architektonické a inžinierske služby, pozemné stavby, odborne spôsobilé osoby pre ECB a technické a technologické a energetické vybavenie stavieb.

Od 1. januára 2013 je prideľovanie jedinečného čísla energetického certifikátu podmienené kompletným evidovaním údajov EC cez elektronický formulár prístupný odborne spôsobilým osobám cez webové rozhranie. Systém INFOREG-EC pre energetickú certifikáciu budov, umožňuje vytvoriť energetický certifikát podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou 364/2012 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.