Slovenská komora stavebných inžinierov

Energetická hospodárnosť budov

SKSI vykonáva skúšku odbornej spôsobilosti potrebnej na vykonávanie energetickej certifikácie budov podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov. Po splnení podmienok pre zúčastnenie sa na skúške uchádzač na skúške preukazuje svoje vedomosti, praktické skúsenosti (záznamník odbornej praxe a zoznam odborných práca znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem potrebných na výkon činnosti. Pri skúške sa postupuje v súlade so Skúšobným poriadok SKSI pre skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyššie uvedeného zákona. SKSI vykonáva tieto skúšky v písomnej a ústnej forme

PRIHLÁSENIE na skúšku je možné uskutočniť cez on-line formulár a následne je potrebné v TLAČENEJ FORME doručiť originál podpísanej žiadosti a všetkých požadovaných príloh  v termíne najneskôr 30 dní pred termínom skúšky do regionálnej kancelárie SKSI, kde sa skúška bude konať


UPOZORNENIE:
 V prípade zaslania neúplných dokladov (t.j. ak nebudú po obsahovej a formálnej stránke správne a kompletné), uchádzač bude vyradený zo skúšok na vybraný termín z dôvodu nesplnenia požadovaných podmienok!

Termíny skúšok a legislatívnych seminárov pred skúškou odbornej spôsobilosti na vykonávanie energetickej certifikácie

Miesto konania
Termíny SKÚŠOK
Termíny SEMINÁROV
Banská Bystrica

10. až 12. november 2020

Skúška zrušená

03. až 06. november 2020

Seminár zrušený

SKSI pre úspešné vykonanie skúšky ponúka seminár, ktorý je zameraný na prípravu uchádzačov o skúšky odbornej spôsobilosti. Cieľom je pripraviť autorizovaných inžinierov na aktualizované legislatívne prostredie, byť lídrami inovácií v stavebníctve a rozvíjať vedomosti pre navrhovanie budov s energeticky hospodárnou potrebou primárnej energie (vrátane výpočtu zatepľovaných plôch)Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte 20 účastníkov s uhradeným účastníckym poplatkom.

Cieľová skupina sú hlavne členovia SKSI, ktorí poskytujú komplexné architektonické a inžinierske služby, pozemné stavby, odborne spôsobilé osoby pre ECB a technické a technologické a energetické vybavenie stavieb.

Od 1. januára 2013 je prideľovanie jedinečného čísla energetického certifikátu podmienené kompletným evidovaním údajov EC cez elektronický formulár prístupný odborne spôsobilým osobám cez webové rozhranie. Systém INFOREG-EC pre energetickú certifikáciu budov, umožňuje vytvoriť energetický certifikát podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou 364/2012 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.