Slovenská komora stavebných inžinierov

Dozorná rada SKSI

Dozorná rada SKSI je kontrolným orgánom SKSI. V rámci svojho pôsobenia hlavne kontroluje priebežne celú činnosť SKSI, dozerá na hospodárenie SKSI a na spravovanie majetku SKSI a výsledky kontrolnej činnosti oznamuje Predstavenstvu SKSI spolu s návrhom na opatrenia na nápravu. 

Dozorná rada SKSI  bola zvolená Valným zhromaždením SKSI dňa 19. septembra 2020:


predseda:

Ing. Adolf LUNEV 

podpredseda:

Ing. Imrich BEKEČ 

členovia:
Ing. Peter GEMERAN

Ing. Alojz BOJDA

Ing. Stanislav CHMELO

Ľubomír KRAJČI

Ing. Ján SEMANČÁK