Slovenská komora stavebných inžinierov

Autorizácia

Autorizácia je podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov rozhodnutie o zapísaní žiadateľa do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov. Pri skúške sa postupuje v súlade s Autorizačným a skúšobným poriadkom SKSI. Do zoznamu sa zapíše osoba, ktorá okrem iného úspešne vykonala autorizačnú skúšku a zložila sľub. SKSI vykonáva tieto skúšky v písomnej forme (zoznam právnych a technických predpisov a otázky k testom) a ústnej forme a zároveň ponúka prípravné semináre ku skúškam.

Účastníci seminára sa oboznámia so základnými požiadavkami na výkon povolania z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok uznávaných odborníkov. Seminár je odporúčaný pre všetkých uchádzačov, ktorí chcú v zmysle zákona vykonať autorizačnú skúšku.

Skúšky a seminára sa môžu zúčastniť iba osoby s uhradeným účastníckym poplatkom

PRIHLÁSENIE na autorizačnú skúšku je možné uskutočniť len formou ON-LINE prihlásenia cez formulár v Informačnom portáli Slovenskej komory stavebných inžinierov, kde si vypíšete ŽIADOSŤ o skúšku a vložíte do systému všetky požadované PRÍLOHY (naskenované vo formáte PDF) a následne po on-line prihlásení je potrebné doručiť originál podpísanej žiadosti a všetkých požadovaných príloh v TLAČENEJ FORME v termíne najneskôr 30 dní pred termínom skúšky do regionálnej kancelárie SKSI, kde máte záujem skúšku absolvovať (Bratislava, Košice). V prípade Vášho záujmu absolvovať aj legislatívny seminár pred skúškou, prosíme vyplňte si ON-LINE žiadosť.
Potrebné dokumenty ku skúške: Záznamník odbornej praxe a zoznam projektovEvidenčná karta.

UPOZORNENIE: V prípade online zaslania neúplných dokladov (t.j. ak nebudú po obsahovej a formálnej stránke správne a kompletné), uchádzač bude vyradený zo skúšok na vybraný termín z dôvodu nesplnenia požadovaných podmienok!


Termíny autorizačných skúšok a legislatívnych seminárov pred autorizačnou skúškou v roku 2020

Miesto konania
Termín SKÚŠOK
Termín zloženia sľubu Termín SEMINÁROV

Bratislava

 25. – 27. august 2020

13. augusta 2020

08. - 11. decembra 2020 07. januára 2021 01. decembra 2020

Košice

14. – 16.júl 2020

03. marca 2020

29. - 30. septembra 2020 27. októbra 2020 22. septembra 2020

Z členstva v SKSI plynú výhody, ktoré môžu členovia začať využívať po uhradení základného členského príspevku za daný rok. Termín splatnosti základného členského príspevku je každoročne k 31. januáru. Výška členských príspevkov a termín splatnosti sú stanovené v zmysle uznesení Valného zhromaždenia SKSI, ustanovení vnútorných poriadkov SKSI a zákona 138/1992 Zb.. Od roku 2014 môžu všetci autorizovaní inžinieri, ktorí vlastnia pečiatku a vykonávajú svoju činnosť ako slobodné povolanie alebo sú v zamestnaneckom pomere, naplno využívať svoju pečiatku, bez akýchkoľvek obmedzení vykonávať svoju činnosť a využívať všetky služby, ktoré im SKSI poskytuje, pričom platia všetci autorizovaní inžinieri jednotné členské. Každá z týchto autorizovaných osôb má z pohľadu výkonu slobodného povolania rovnaké podmienky, práva aj povinnosti vyplývajúce z členstva v SKSI. 

Autorizovaný stavebný inžinier

Do jeho kompetencie patria nasledovné činnosti:

  • zodpovedá za odborné činnosti súvisiace s projektovaním, realizáciou i užívaním budov a inžinierskych stavieb, ako sú mosty, cesty, železnice, tunely, vodohospodárske stavby, služby súvisiace s technickým, technologickým a energetickým vybavením stavieb
  • poskytuje komplexné architektonické a inžinierske služby pri výkone predprojektovej a projektovej činnosti, architektonických návrhov, spracovania územnoplánovacích podkladov vrátane príslušnej dokumentácie a projektového manažmentu
  • poskytuje komplexné technické a ekonomické poradenstvo
  • vykonáva autorský dohľad
  • vyhotovuje odborné posudky

Kategórie autorizovaných stavebných inžinierov:

  • komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo v oblasti budov a inžinierskych stavieb
  • inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb
  • inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
  • inžinier pre statiku stavieb
  • inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Rozsah, obsah činností a oprávnení v rámci jednotlivých kategórií získaných na základe vykonanej autorizačnej skúšky detailnejšie popisuje Interný písomný výklad.

Autorizovaní stavební inžinieri sú v zmysle príslušných právnych predpisov Európskej únie (EÚ) oprávnení poskytovať svoje služby na celom území Slovenskej republiky, ako aj vo všetkých členských štátoch EÚ.

SKSI vo svojej dlhodobej histórii vydávala viacero typov oprávnení. V prípade nejasností s platnosťou oprávnenia je možnosť overenia na informačnom portáli

V prípade záujmu, alebo inej potreby Vám SKSI ponúka možnosť preradenia z členstva autorizovaných inžinierov do dobrovoľného členstva. Inžinieri, ktorí aktívne nevykonávajú svoju činnosť, môžu požiadať do 31. decembra daného roka o vyčiarknutie prostredníctvom Žiadosti o vyčiarknutie zo Zoznamu autorizovaných inžinierov a následné presunutie k dobrovoľným členom. SKSI týmto členom vychádza v ústrety a pri využití možnosti presunu do dobrovoľného členstva zrušila zápisné poplatky. Táto možnosť je výhodná pre členov, ktorí aktívne nevyužívajú svoju pečiatku a nevykonávajú svoju činnosť či už dočasne alebo dlhodobo, ale majú záujem zostať členmi SKSI so stavovskou cťou.

V  prípade, že sa títo dobrovoľní členovia rozhodnú do piatich rokov od odovzdania pečiatky opäť začať vykonávať svoje povolanie, nebudú už musieť vykonať autorizačné skúšky. Pečiatka ostane po dobu vyčiarknutia uložená na SKSI. Inžinieri, ktorí sa rozhodnú opätovne prejsť po piatich rokoch z dobrovoľného členstva k autorizácii musia opäť absolvovať autorizačné skúšky.