Slovenská komora stavebných inžinierov

Autorizácia

Autorizácia je podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov rozhodnutie o zapísaní žiadateľa do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov. Pri skúške sa postupuje v súlade s Autorizačným a skúšobným poriadkom SKSI. Do zoznamu sa zapíše osoba, ktorá okrem iného úspešne vykonala autorizačnú skúšku a zložila sľub. SKSI vykonáva tieto skúšky v písomnej forme (zoznam právnych a technických predpisov a otázky k testom) a ústnej forme a zároveň ponúka prípravné semináre ku skúškam.

Účastníci seminára sa oboznámia so základnými požiadavkami na výkon povolania z hľadiska právnych predpisov a technických noriem formou prednášok uznávaných odborníkov. Seminár je odporúčaný pre všetkých uchádzačov, ktorí chcú v zmysle zákona vykonať autorizačnú skúšku.

Skúšky a seminára sa môžu zúčastniť iba osoby s uhradeným účastníckym poplatkom

PRIHLÁSENIE na autorizačnú skúšku je možné uskutočniť len formou ON-LINE prihlásenia cez formulár v Informačnom portáli Slovenskej komory stavebných inžinierov, kde si vypíšete ŽIADOSŤ o skúšku a vložíte do systému všetky požadované PRÍLOHY (naskenované vo formáte PDF) v súlade s PODMIENKAMI a následne po on-line prihlásení je potrebné doručiť originál podpísanej žiadosti a všetkých požadovaných príloh v TLAČENEJ FORME v termíne najneskôr 30 dní pred termínom skúšky do regionálnej kancelárie SKSI, kde máte záujem skúšku absolvovať (Bratislava, Košice). 
Medzi prílohy ku skúške patria aj: Záznamník odbornej praxe a zoznam projektov, Čestné vyhlásenie od autorizovanej osoby, potvrdenie od zamestnávateľa, Evidenčná karta.
V prípade nesúladu dosiahnutého technického vzdelania a požadovanej kategórie si uchádzač podáva žiadosť o posúdenie vzdelania, ktoré je možné v rámci procesu online prihlásenia sa na skúšky alebo aj bez prihlásenia sa na skúšku. V tom prípade predmetnú žiadosť spolu s prílohami žiadateľ doručí na región, kde plánuje skúšky v budúcnosti absolvovať. Posúdenie vzdelania je spoplatnené.

V prípade Vášho záujmu absolvovať aj legislatívny seminár pred skúškou (účasť je dobrovoľná) si vyplňte aj ON-LINE žiadosť.

UPOZORNENIE:
V prípade
 online zaslania neúplných dokladov 
(t.j. ak nebudú po obsahovej a formálnej stránke správne a kompletné), uchádzač bude vyradený zo skúšok na vybraný termín z dôvodu nesplnenia požadovaných podmienok!
                                            
                                                                                                 

Termíny autorizačných skúšok a legislatívnych seminárov pred autorizačnou skúškou v roku 2024

Miesto konania
Termín SKÚŠOK
Termín zloženia sľubu Termín SEMINÁROV
Bratislava 4. - 11. jún 2024 4. júl 2024 28. mája 2024
3. - 10. december 2024 09. január 2025 26. november 2024

Košice

12. - 19. marec 2024 11. apríl 2024 6. marec 2024
17. - 20. september 2024 17. október 2024 11. september 2024


Z členstva v SKSI plynú výhody, ktoré môžu členovia začať využívať po uhradení základného členského príspevku za daný rok. 
Termín splatnosti základného členského príspevku je každoročne k 31. januáru. Výška členských príspevkov a termín splatnosti sú stanovené v zmysle uznesení Valného zhromaždenia SKSI, ustanovení vnútorných poriadkov SKSI a zákona 138/1992 Zb.

Autorizovaný stavebný inžinier -  do jeho kompetencie patria nasledovné činnosti:

 • zodpovedá za odborné činnosti súvisiace s projektovaním, realizáciou i užívaním budov a inžinierskych stavieb, ako sú mosty, cesty, železnice, tunely, vodohospodárske stavby, služby súvisiace s technickým, technologickým a energetickým vybavením stavieb
 • poskytuje komplexné architektonické a inžinierske služby pri výkone predprojektovej a projektovej činnosti, architektonických návrhov, spracovania územnoplánovacích podkladov vrátane príslušnej dokumentácie a projektového manažmentu
 • poskytuje komplexné technické a ekonomické poradenstvo
 • vykonáva autorský dohľad
 • vyhotovuje odborné posudky

  Kategórie autorizovaných stavebných inžinierov:
 • komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo v oblasti budov a inžinierskych stavieb
 • inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb
 • inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
 • inžinier pre statiku stavieb
 • inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Rozsah oprávnení autorizácie v rámci jednotlivých kategórií detailnejšie popisuje Interný písomný výklad.

Autorizovaní stavební inžinieri sú v zmysle príslušných právnych predpisov Európskej únie (EÚ) oprávnení poskytovať svoje služby na celom území Slovenskej republiky, ako aj vo všetkých členských štátoch EÚ.

SKSI vo svojej dlhodobej histórii vydávala viacero typov oprávnení. V prípade nejasností s platnosťou oprávnenia je možnosť overenia na informačnom portáli

V prípade potreby Vám SKSI ponúka možnosť preradenia z povinného členstva autorizovaných inžinierov do dobrovoľného členstva. Inžinieri, ktorí aktívne nevykonávajú svoju činnosť, môžu požiadať do 31. decembra daného roka o vyčiarknutie prostredníctvom Žiadosti o vyčiarknutie zo Zoznamu autorizovaných inžinierov s možnosťou následného presunutia k dobrovoľným členom alebo si požiada o pozastavenie výkonu autorizácie. SKSI týmto členom vychádza v ústrety a pri využití možnosti presunu do dobrovoľného členstva zrušila zápisné poplatky. Táto možnosť je výhodná pre členov, ktorí aktívne nevyužívajú svoju pečiatku a nevykonávajú svoju činnosť či už dočasne alebo dlhodobo, ale majú záujem zostať členmi SKSI so stavovskou cťou.

Autorizovaní inžinieri môžu prerušiť výkon povolania max. na dobu piatich rokov a opäť začať vykonávať svoje povolanie bez opätovného absolvovania autorizačnej skúšky.