Slovenská komora stavebných inžinierov

Záväzné dokumenty SKSI

Jednotlivé vnútorné poriadky sa vzťahujú len na členov SKSI.

                         

Základné záväzné dokumenty Poriadkové dokumenty Poriadky súvisiace s Valným Zhromaždením  Skúšobné poriadky 
Zákon 138/1992 Disciplinárny poriadok Volebný poriadok VZ SKSI Autorizačný a skúšobný poriadok SKSI
Štatút SKSI Etický kodex Rokovací poriadok VZ SKSI Skúšobný poriadok SKSI pre skúšky odbornej spôsobilosti pre činnost‘ stavbyvedúci a stavebný dozor
Štatút RZ SKSI Smernica o Sťažnostiach Skúšobný poriadok SKSI pre skúšky odbornej spôsobilosti EHB - zákon č. 555/2005 Z. z. 
Organizačný poriadok
Zásady používania loga SKSI