Slovenská komora stavebných inžinierov

Energetická hospodárnosť budov

SKSI vykonáva skúšku odbornej spôsobilosti potrebnej na vykonávanie energetickej certifikácie budov podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov. Po splnení podmienok pre zúčastnenie sa na skúške uchádzač na skúške preukazuje svoje vedomosti, praktické skúsenosti (záznamník odbornej praxe a zoznam odborných práca znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem potrebných na výkon činnosti. Pri skúške sa postupuje v súlade so Skúšobným poriadok SKSI pre skúšky odbornej spôsobilosti podľa vyššie uvedeného zákona. SKSI vykonáva tieto skúšky v písomnej a ústnej forme

Na skúšku sa uchádzač prihlási pomocou on-line formulárakde si vypíše žiadosť o skúšku a vloží do systému všetky požadované prílohy (naskenované vo formáte PDF). Následne po on-line prihlásení je potrebné doručiť originál podpísanej žiadosti a požadovaných príloh v TLAČENEJ FORME najneskôr 30 dní pred termínom skúšky do regionálnej kancelárie SKSI, kde má záujem skúšku absolvovať. 

Upozornenie: V prípade zaslania neúplných dokladov (t.j. ak nebudú po obsahovej a formálnej stránke správne a kompletné), uchádzač bude vyradený zo skúšok na vybraný termín z dôvodu nesplnenia požadovaných podmienok!
                                                                                                              

Termíny skúšok a seminárov pred skúškou odbornej spôsobilosti na vykonávanie energetickej certifikácie budov v roku 2024

Miesto konania
Termíny SKÚŠOK
Termíny SEMINÁROV
Bratislava 8. - 11. október 2024 1. - 4. október 2024

SKSI pre úspešné vykonanie skúšky ponúka seminár, ktorý je zameraný na prípravu uchádzačov o skúšky odbornej spôsobilosti. Cieľom je pripraviť autorizovaných inžinierov na aktualizované legislatívne prostredie, byť lídrami inovácií v stavebníctve a rozvíjať vedomosti pre navrhovanie budov s energeticky hospodárnou potrebou primárnej energie (vrátane výpočtu zatepľovaných plôch)Seminár sa uskutoční pri minimálnom stanovenom počte účastníkov s uhradeným účastníckym poplatkom.

Cieľová skupina sú hlavne členovia SKSI, ktorí poskytujú komplexné architektonické a inžinierske služby, pozemné stavby, odborne spôsobilé osoby pre ECB a technické a technologické a energetické vybavenie stavieb.

Od 1. januára 2013 je prideľovanie jedinečného čísla energetického certifikátu podmienené kompletným evidovaním údajov EC cez elektronický formulár prístupný odborne spôsobilým osobám cez webové rozhranie. Systém INFOREG-EC pre energetickú certifikáciu budov, umožňuje vytvoriť energetický certifikát podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou 364/2012 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.