Slovenská komora stavebných inžinierov

Predbežná informácia zo dňa 20.05.2019 - PI/2019/144 je v MPK

Názov materiálu: Zákon, ktorým sa mení zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Svoje pripomienky špecifikujte v predmete správy, či sú zásadného charakteru  alebo obyčajné.  Všetky zásadné pripomienky zasielajte aj s odôvodnením.

Svoje pripomienky zasielajte elektronicky najneskôr do 6. mája 2019 na email: hospudkova@sksi.sk a sksi@sksi.sk.

Dátum začiatku PK:  20.05.2019

Dátum konca PK:28.05.2019

Viac informácii na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/144