Slovenská komora stavebných inžinierov

O nás

    

Inštitúcia s bohatou históriou

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) je inštitúcia s dlhoročnou a bohatou históriou. Je nástupníckou organizáciou Inžinierskej komory, ktorá bola založená v roku 1913. V roku 1951 však bola zrušená a spolu s ňou aj vtedajšie oprávnenia civilných technikov. Činnosť SKSI bola neskôr znovu obnovená Zákonom Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

V jednote je sila

SKSI je stavovskou organizáciou, ktorá v súčasnosti združuje viac ako 4 800 aktívnych autorizovaných stavebných inžinierov. Jej rady dopĺňa viac ako 1 100 dobrovoľných členov, medzi ktorými možno nájsť tak fyzické, ako aj právnické osoby. Členstvo v SKSI síce vzniká na základe povinnosti zo zákona, ale Volené orgány a zamestnanci SKSI sa snažia, aby členovia mali zo svojho členstva aj určité výhody. Teší nás preto, že povinní členovia po skončení aktívnej pôsobnosti pokračujú spolu s nami ako dobrovoľní členovia.   Základné princípy, ktorými sa SKSI riadi pri svojej činnosti je kvalita, podpora, ochrana a česť. Uvedené piliere sa následne premietajú do výkonu jej činnosti v jednotlivých spravovaných oblastiach:

  • dohliada na kvalitu technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb
  • podporuje práva inžinierov a ich profesijné, sociálne, hospodárske záujmy a chráni ich stavovskú česť
  • chráni verejné záujmy v oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby, ako aj oprávnené záujmy spoločností

Medzi kľúčové poslania SKSI patria aj dohľad nad odborným, zákonným a čestným výkonom inžinierskeho povolania. SKSI je členom Európskej rady inžinierskych komôr ECEC, Európskej rady stavebných inžinierov ECCE a Medzinárodnej federácia mestského inžinierstva IFME.

Hlavné činnosti SKSI

Ďakujeme, že ste našim členom.