Slovenská komora stavebných inžinierov

História a vznik SKSI

Krátky pohľad do histórie

Slovenská komora stavebných inžinierov má históriu, ktorá siaha až do rokov Rakúska-Uhorska. V spolupráci s viacerými spolkovými organizáciami civilných inžinierov sa vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku podarilo presadiť prijatie zákona o inžinierskych komorách. Tieto inštitúcie boli v tom čase považované za verejnoprávne technické organizácie s povinným členstvom pre všetkých civilných technikov a autorizovaných banských inžinierov. Po absolvovaní autorizačnej skúšky boli inžinieri oprávnení na výkon činnosti tzv. úradne autorizovaného civilného technika. Toto označenie zahŕňalo civilného inžiniera, civilného geometra a autorizovaného banského inžiniera. Všetky vymenované autorizované osoby boli zároveň považované za štátne orgány so zákonom vymedzenou pôsobnosťou.

Nová éra

Po vzniku samostatnej Československej republiky dňa 28. októbra 1918 bola nariadením vtedajšej vlády č. 52 zo dňa 24. januára 1920 najskôr predĺžená platnosť dovtedy platných vykonávacích nariadení k zákonu o inžinierskych komorách z roku 1913. V tom istom roku však bol nariadením č. 185 prijatý nový zákon zo dňa 13. marca 1920, ktorým už bola zriadená nová inžinierska komora pre Československú republiku. Zákon priniesol zmenu aj v tom, že členmi novej inžinierskej komory sa mohli stať už len inžinieri s vysokoškolským vzdelaním. Jej členovia zároveň museli spĺňať rôzne komorou ustanovené podmienky v súvislosti s predchádzajúcou praxou.

Princípy a ciele

Kľúčové princípy fungovania a ciele vtedajšej organizácie sa v mnohom zhodovali s tými súčasnými. Inžinierska komora zodpovedala najmä za ochranu inžinierskej činnosti. Po schválení vtedajším Ministerstvom techniky a Najvyšším cenovým úradom, vydávala napríklad aj jednotný sadzobník za inžinierske práce. Posledný bol vydaný ešte v roku 1944. V rámci publikačnej činnosti ďalej vydávala mesačník Správy inžinierskej komory, ale aj rôzne brožúry s praktickými radami a odporúčaniami. Komora v tom čase združovala na Slovensku 88 členov.

Zrod SKSI

Po prevrate vo februári 1951 boli zákonom č. 61 z 11. júla 1951 zrušené všetky dovtedy platné oprávnenia civilných technikov, ako aj samotnej Inžinierskej komory. Jej činnosť bola opätovne obnovená až po 41 rokoch a túto zmenu priniesol Zákon č. 138/1992 Zb. zo dňa 28. februára 1992. Novo prijatá legislatíva tak vytvorila Slovenskú komoru stavebných inžinierov a postupne ju vyformovala do podoby, v akej ju poznáme až dodnes. Zo zákona SKSI vyplýva starostlivosť o autorizovaných stavebných inžinierov, ale aj overenie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho, stavebného dozoru a na výkon energetickej certifikácie budov.  

Základným piliérom SKSI sú jej členovia. Členstvo v SKSI síce vyplýva zo zákona, čo sa dá na jednej strane chápať ako určitá povinnosť na vykonávanie odbornej činnosti, ale na druhej strane je to zároveň určitá úroveň ochrany členov, že danú činnosť nemôže vykonávať niekto, kto nemá dostatočné vzdelanie a prax. Zároveň je to smerom k spoločnosti záruka, že odborné činnosti budú vykonané kvalitne a podľa noriem a zákona. Členstvo v SKSI delíme na povinné, dobrovoľné a čestné. Členovia SKSI majú na základe členstva výhody, ktorými sa SKSI snaží pomôcť členom čo najlepšie vykonávať svoju odbornú činnosť.

Jednotliví členovia SKSI majú právo voliť a byť volení do Orgánov SKSI. Najvyšším orgánom SKSI je VALNÉ ZHROMAŽDENIE SKSI a tvoria ho všetci členovia SKSI. Predstavenstvo SKSI zvoláva Valné zhromaždenie SKSI najmenej raz za dva roky. Valné zhromaždenie volí predsedu a podpredsedov SKSI, členov Predstavenstva SKSI, členov Autorizačnej komisie, Dozornej rady, Disciplinárnej komisie a Etickej rady.

Od roku 2012 SKSI každoročne informuje členov aj širokú odbornú verejnosť o aktivitách a hospodárení vo výročnej správe.