Slovenská komora stavebných inžinierov

Dobrovoľné členstvo

Dobrovoľné členstvo v SKSI pre fyzické a právnické osoby


Dobrovoľnými členmi Slovenskej komory stavebných inžinierov môžu byť fyzické (on-line formulár) a právnické osoby (on-line formulár), ktoré pôsobia vo výstavbe a podieľajú sa na rozvoji výstavby, staviteľstva a architektúry. Dobrovoľné členstvo vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol uchádzač o členstvo prijatý Predstavenstvom SKSI za dobrovoľného člena, na základe prihlášky. 

Originál prihlášky za dobrovoľného člena SKSI zasielajte, prosím, poštou na príslušnú regionálnu kanceláriu SKSI.

Po potvrdení prihlášky príslušným Regionálnym združením SKSI bude prihláška predložená na schválenie na najbližšie zasadnutie Predstavenstva SKSI. Po schválení prihlášky a preukázaní sa o zaplatení zápisného a členského príspevku bude nový dobrovoľný člen zapísaný do Evidencie dobrovoľných členov SKSI.

Poplatky dobrovoľných členov SKSI:

Na základe uznesenia Predstavenstva SKSI č. 4.1 zo dňa 20.10.2014 sa môžu autorizovaní inžinieri, ktorí nevykonávajú svoje povolanie, stať dobrovoľnými členmi SKSI. Je potrebné vyplniť Žiadosť o vyčiarknutie zo Zoznamu ASI (on-line formulár) a Záväznú prihlášku pre autorizovaných inžinierov za dobrovoľných členov (on-line formulár) - fyzické osoby a odovzdať autorizačné doklady na základe bodu 3, §14 a bodu 2 §19 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Na základe splnenia týchto podmienok bude žiadateľ preradený za dobrovoľného člena SKSI. 

Vaše výhody ako dobrovoľného člena v SKSI - byť členom sa oplatí.

Právnické osoby nemajú prístup k STN.