Slovenská komora stavebných inžinierov

Výhody členstva v SKSI

Výhody členstva v komore

Byť členom SKSI nie je len o povinnostiach, ktoré musí odborne spôsobilá osoba splniť. SKSI sa neustále snaží získať výhody pre svojich členov. Medzi výhody, ktoré Vám uľahčia vykonávanie aktivít spojených s vykonávaním slobodného povolania patria:

Ochrana - len niečo viac ako 5 000 osôb je spôsobilých vykonávať odbornú činnosť – je to základ kvality stavieb. Každý by mal pritom dodržiavať a riadiť sa pri svojej činnosti kvalitou svojej práce, vzájomnou podporou, ochranou dobrých mravov a ochraňovať česť stavebných inžinierov.

Poistenie – poistenie zodpovednosti za škodu je základnou povinnosťou člena SKSI podľa § 12 zákona č. 138/1992 Zb. Člen SKSI môže využiť poistenie cez Rámcovú zmluvu SKSI alebo sa poistiť individuálne v ktorejkoľvek komerčnej poisťovni, ktorá poskytuje profesijné poistenie. Výhoda člena je, že cez rámcovú zmluvu SKSI je poistenie omnoho výhodnejšie ako poistenie z „ulice“. Z rámcovej zmluvy pritom majú členovia aj iné plynúce výhody (udržiavacie poistenie, atď.). Poistené môžu byť fyzické aj právnické osoby.

Normy - služba STN On-line - 10 000 noriem má k dispozícií každý člen SKSI - fyzická osoba. Na požiadanie má aj možnosť tlače noriem. Ak by si chcel niekto, ako jednotlivec, zobrať takýto rozsah noriem, zaplatil by s tlačou týchto noriem niekoľkonásobnú sumu ročného členského príspevku SKSI. Navyše majú členovia každý mesiac k dispozícií dokument, kde sú spísané všetky zmeny v objednaných normách. 

Citovanie noriemSKSI má generálne povolenie. Jednotlivec využívajúci normy má povinnosť ohlásiť alebo si vyžiadať povolenie citovať časť normy. Od 1.4.2019 začala platiť vyhláška, ktorá upravuje predchádzajúce právne záväzné dokumenty, a ktorá stanovuje, že osoba, ktorá cituje z jednej normy musí oznámiť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, že takúto citáciu vykonal. Člen SKSI nemusí žiadať ÚNMS o povolenie na citáciu zo zakúpených 10 000 noriem. 
KOMOROVÁ E-MAILOVÁ ADRESA s vysokou kapacitou zdarma pre autorizovaných inžinierov a dobrovoľných členov - fyzické osoby. 
Leasing pre členov SKSI - špeciálna ponuka financovania osobných a úžitkových vozidiel do 3,5 t a technológii. Každý člen má predschválený limit až do výšky 50.000,- Eur vo vybraných leasingových spoločnostiach, bez spracovateľského poplatku, s akontáciou a špeciálnym úrokom už od 0%.
Možnosti Celoživotného vzdelávania rôznymi formami aj eLearningom.
Odborné podujatia organizované SKSI s min. vložným pre členov komory a organizované partnermi so zľavou. 
NEWSLETTER SKSI pre autorizovaných inžinierov aj dobrovoľných členov - fyzické a právnické osoby.
Odborné časopisy JAGA - pre autorizovaných inžinierov a dobrovoľných členov - fyzické osoby, SKSI poskytuje podľa odborného zamerania časopis pre odbornú činnosť. 
Publikácie so zľavou nielen z oblasti stavebníctva. 

Aktivity odborných sekcií SKSI pre autorizovaných inžinierov.