Slovenská komora stavebných inžinierov

Vyhlásenie výsledkov 10. ročníka Inžinierskej ceny 

Slovenská komora stavebných inžinierov spolu s ďalšími zriaďovateľmi Inžinierskej ceny pripravuje slávnostné vyhlásenie Inžinierskej ceny 2020, ktoré sa bude konať 23. júna 2021 o 14.00 hod., na Úrade SKSI,  Mýtna 29 v Bratislave, 3. poschodie.

Vzhľadom na obmedzený počet osôb a bezpečnostné opatrenia budeme slávnostné vyhlásenie výsledkov vysielať online streamom. Na online prenos je potrebné sa zaregistrovať.

V aktuálnom ročníku zaslali fakulty 14 prác na základe súťaže a výberu vo fakultných kolách. Práce posudzovala odborná porota, ktorej členov nominovali zriaďovatelia Inžinierskej ceny. Porota hodnotila diplomové práce 4 fakúlt z 3 technických univerzít na Slovensku.

Cieľom súťaže je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže, motivácia k zdravému súťaženiu, zvyšovanie kvality diplomových prác a súčasne motivácia ku kvalitnej príprave budúceho projektanta na profesionálnu kariéru autorizovaného inžiniera. 

Tento rok sa zasadnutie odbornej komisie konalo prvýkrát online, keďže pandemická situácia nedovolila, aby sa členovia stretli osobne a vyhodnotili prihlásené diplomové práce obhájené v akademickom roku 2019/2020.

Odborná porota hodnotila splnenie kritérií:

  •  originálnosť,  jedinečnosť a progresívnosť riešenia,
  •  tvorivý prístup k riešenému problému,
  •  komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

Odborná porota pracovala v zložení: 

Ing. Cmarková Edita – predsedníčka komisie

Ing. Tomko Ján                  

Ing. Plevák Milan                          

Ing. Hanzel Vladimír

Ing. Vránsky Vladimír                   

 Porota hodnotila u predložených diplomových prác splnenie kritérií: 

  • originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia,
  • tvorivý prístup k riešenému problému,
  • komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

 

Registrácia na online vysielanie: