Slovenská komora stavebných inžinierov

AKTUALITY SKSI 1/2023

Vážení členovia,

sme na začiatku nového roka a tak nám dovoľte zaželať, nech rok 2023 je pre nás všetkých lepší, úspešnejší a všetci ho prežijeme v dobrom zdraví a pohode. Nech nám prinesie veľa pozitívnych správ a stavebníctvo na Slovensku nech napreduje v každom smere aj bez ohľadu na spoločenskú situáciu.

Radi by sme Vás informovali o dôležitých aktualitách v oblasti legislatívy, noriem, o termínoch odborných skúšok a seminárov, blížiacich sa lyžiarskych pretekoch  a o ďalších aktivitách. 

 

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ NORMY

Od 1.1.2023  sme k slovenským technickým normám a technickým normalizačným informáciám ( STN a TNI), ku ktorým máte prístup z minulých rokov, na základe vašich požiadaviek  zabezpečili rozšírenie  o 446 nových STN a TNI v zmysle platnej zmluvy.  Vzhľadom na to, že pre všetkých našich členov máme zmluvne zabezpečený „Generálny súhlas pre citovanie noriem“ vás upozorňujeme,  na povinnosť pri každom citovaní podstatnej časti normy v danom dokumente uvádzať vetu: „Súhlas na citovanie udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  pod č. UNMS/00908/2022-702-018772/2022“.

Viac informácií,  zoznamy noriem a citácií nájdete TU.

LEGISLATÍVA

Momentálne prebieha proces pripomienkovania predbežnej informácie k dvom návrhom:


TERMÍNY ODBORNÝCH SKÚŠOK a SEMINÁROV V ROKU 2023

LYŽIARSKE PRETEKY O POHÁR PREDSEDU SKSI 2023 

Pozývame Vás na 4. ročník lyžiarskych pretekov O POHÁR PREDSEDU SKSI, ktoré sa konajú 26. januára 2023 vo Vrátnej – Malá Fatra.

Prebieha do 19. januára 2023

Viac informácií: https://www.sksi.sk/domov/novinky/lyziarske-preteky-opohar-predsedu-sksi-2023

 

POZVÁNKA K PRIPOMIENKOVANIU STN 73 6110 MIESTNE CESTY

Pozývame členov odbornej sekcie Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie na stretnutie k zosúladeniu názorov k pripomienkovanej STN, ktoré sa uskutoční dňa 26.01.2023 (štvrtok) o  10.00 - 13.00 hod. za účasti spracovateľov.

POZVÁNKA

PUBLIKÁCIA EIR - POŽIADAVKY NA VÝMENU INFORMÁCIÍ

Na našej webovej  stránke si môžete bezplatne stiahnuť elektronickú verziu knihy, ktorú vydalo Občianske združenie BIM asociácia Slovensko s podporou SKSI.

VÝZVA pre projektantov

Zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zhotovenie dokumentácie typových staníc Záchrannej zdravotnej služby

 

VÍTAME NOVÝCH AUTORIZOVANÝCH  INŽINIEROV, ktorí zložili dňa 10. januára 2023 sľub v Bratislave.

Srdečne BLAHOŽELÁME našim JUBILANTOM - autorizovaným stavebným inžinierom a dobrovoľným členom – fyzickým osobám, ktorí oslavujú svoje  jubileum v januári.  V mene SKSI Vám želáme pevné zdravie, veľa energie a životnej pohody do ďalších rokov.


Vaša komora