Slovenská komora stavebných inžinierov

Rozšírili sme citovanie o 446 nových STN a TNI

Vážení členovia,

k slovenským technickým normám a technickým normalizačným informáciám (ďalej len ako „STN“ a/alebo „TNI“) z minulých rokov, v zmysle zmluvy o poskytovaní služby STN-online na rok 2023 (s účinnosťou od 1.1.2023),  nám pribudlo 446 nových STN a TNI, zoznam ktorých sa nachádza v tomto dokumente:  Zoznam doplnených 446 STN a TNI (ďalej len „zoznam“).

Upozorňujeme Vás, že pri každom citovaní podstatnej časti STN alebo podstatnej časti TNI z uvedeného zoznamu, je potrebné uviesť‘ vetu: „Súhlas na citovanie udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  pod č. UNMS/00908/2022-702-018772/2022“.

Každý rok SKSI aktualizuje zoznam STN a TNI, preto je veľmi dôležité skontrolovať,  z akého zoznamu podstatnú časť STN alebo TNI citujete a použiť odvolávku so správnou vetou, ktorú je nutné použiť pri každom citovaní podstatnej časti STN a TNI.  Všetky zoznamy a odvolávky na správne znenie vety podľa jednotlivých rokov nájdete v členskej zóne v časti Normy STN, alebo TU (musíte sa príhlasiť pod svojim menom a heslom).

Viac o generálnom súhlase ÚNMS SR na citácie STN pre členov našej komory nájdete TU.

UPOZORNENIE- Spustenie nového portálu noriem

SKSI