Slovenská komora stavebných inžinierov

Stavbyvedúci a Stavebný dozor

Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor (SV/SD) podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov je potrebná na získanie oprávnenia na vedenie uskutočňovania stavieb podľa stavebného zákona. Úspešný absolvent skúšky získava spôsobilosť na výkon činnosti pre jednotlivé podkategórie osobitne. Písomná časť skúšky zvyčajne prebieha elektronicky.

Na skúšku sa uchádzač prihlási pomocou on-line formulárakde si vypíše žiadosť o skúšku a vloží do systému všetky požadované prílohy (naskenované vo formáte PDF). Následne po on-line prihlásení je potrebné doručiť originál podpísanej žiadosti a požadovaných príloh v TLAČENEJ FORME v stanovenom termíne pred skúškou do regionálnej kancelárie SKSI, kde má záujem skúšku absolvovať. 

Upozornenie: V prípade online zaslania neúplných dokladov (t.j. ak nebudú po obsahovej a formálnej stránke správne a kompletné), uchádzač bude vyradený zo skúšok na vybraný termín z dôvodu nesplnenia požadovaných podmienok!

Na skúške uchádzač preukazuje svoje vedomosti, praktické skúsenosti (Záznamník odbornej praxe a zoznam stavieb, čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby - vzor, potvrdenie od zamestnávateľa - vzor) tvorivé schopnosti a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem potrebných na výkon činnosti stavbyvedúci alebo stavebný dozor. Pri skúške sa postupuje v súlade so Skúšobným poriadok SKSI pre skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúci / stavebný dozor.
Skúška pozostáva z písomnej časti (test elektronickou formou) a ústneho pohovoru - verejnej rozpravy. Na vedomostnú prípravu uchádzačovi poslúžia otázky určené na testy a pri ústnej časti môže využiť vybrané okruhy tém.                                                                          

Uchádzač si v prípade dosiahnutého vzdelania iného technického zamerania ako je ním požadovaná kategória, je potrebné požiadať o posúdenie vzdelania na základe Žiadosti o posúdenie vzdelania. Posúdenie vzdelania je možné v rámci procesu online prihlásenia sa na skúšky alebo aj bez prihlásenia sa na skúšku. V tom prípade predmetnú Žiadosť spolu s prílohami žiadateľ doručí na región, kde plánuje skúšky v budúcnosti absolvovať. Posúdenie vzdelania je spoplatnené.

Ak uchádzač nespĺňa požadované podmienky technického vzdelania v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov može si svoje vzdelanie doplniť prostredníctvom Doplnkového vzdelávania.

SKSI ponúka uchádzačom aj seminár (účasť je na dobrovoľnej báze) na získanie lepšieho prehľadu vedomostí z aktuálnych právnych a vybraných technických predpisov, ktoré sa vyžadujú ku skúške odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. a na získanie oprávnenia potrebného na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe. Na seminári prednášajú uznávaní odborníci z praxe, ako aj z akademickej obce. Seminár sa uskutoční pri stanovenom minimálnom počte účastníkov s uhradeným účastníckym poplatkom.
                        
                                Termíny skúšok pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor a termíny legislatívnych seminárov pred skúškou v roku 2024

Miesto konania
termíny SKÚŠOK
termíny SEMINÁROV
Bratislava 26. - 29. február 2024 20. - 21. február 2024
Banská Bystrica 20. - 21. marec 2024 13. - 14. marec 2024
29. - 30. máj 2024 22. - 23. máj 2024
16. - 17. október 2024 9. - 10. október 2024
Košice 21. - 23. máj 2024 14. - 15. máj 2024
26. - 28. november 2024 21. - 22. november 2024
Trnava 10. - 11. apríl 2024 3. - 4. apríl 2024
18. - 19. september 2024 11. - 12. september 2024
19. - 20. november 2024 12. - 13. november 2024
Žilina 17. - 18. apríl 2024 10. - 11. apríl 2024
12. - 13. jún 2024 29. - 30. máj 2024
6. - 7. november 2024 23. - 24. október 2024

Odborne spôsobilé osoby na výkon činnosti stavbyvedúci/stavebný dozor, ktorým už boli vydané v minulosti doklady (pečiatka a osvedčenie) pri ich strate, odcudzení, príp. aktualizácii dokladov (zmena priezviska, po získaní titulu, atď.) SKSI na požiadanie vystaví za poplatok aktuálne doklady.