Slovenská komora stavebných inžinierov

† SPOMÍNAME na prof. Eugena Chladného, dlhoročného člena komory

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 7. júla 2020 nás navždy opustil vo veku nedožitých nádherných 92 rokov dlhoročný člen komory, vynikajúci statik a odborník na oceľové konštrukcie a mosty, prof. Ing. Eugen Chladný, PhD.

Prof. Chladný sa narodil 1. augusta 1928 v Čiernom Balogu, kde aj vyrastal. Maturoval na gymnáziu A. Sládkoviča v Banskej Bystrici, v rokoch 1947 až 1952 študoval na Fakulte inžinierskeho staviteľstva SVŠT v Bratislave.
Ešte počas štúdia, v r. 1951, nastúpil na Katedru oceľových konštrukcií SVŠT. V rokoch 1952 - 1953 absolvoval s vyznamenaním postgraduálne štúdium na Inžinierskom zváračskom náukobehu na Strojníckej fakulte SVŠT a získal kvalifikáciu zváračský technológ. V rokoch 1952 - 1955 absolvoval vedeckú ašpirantúru. Od roku 1955 pracoval na Katedre oceľových mostov a konštrukcií SVŠT ako odborný asistent. Za profesora bol vymenovaný v roku 1991. Titul profesor emeritus získal v roku 1993.

Jeho prínos v oblastiach pedagogicko-výchovnej (43 rokov), vedecko-výskumnej a odbornej (67 rokov) bol mimoriadny.

 Pedagogická činnosť:
- v rokoch 1951 - 1993 prednášal na stavebnej fakulte a vychoval celý rad odborníkov
- organizoval aj exkurzie, na ktorých ho študenti s prekvapením spoznávali ako dobrého speváka a znalca vína
- bol autorom a spoluatorom 12 skrípt a 3 vysokoškolských učebníc

- dlhé roky bol predsedom skúšobných komisií pre štátne záverečné skúšky na stavebných fakultách v Bratislave, Košiciach, Žiline, Brne a Prahe

- bol predsedom komisie pre obhajoby kandidátskych (CSc), členom komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc) a predsedom či členom habilitačných a inauguračných komisií pri postupoch mnohých       kolegov

 Vedecko-výskumná oblasť:

- prof. Chladný sa zameriaval prevažne na stabilitné problémy oceľových konštrukcií
- originálne riešenie prof. Chladného na posúdenie priečnych výstužných rámov otvorene usporiadaných mostov bolo prevzaté do ČSN 73 6205: 1984 „Navrhování ocelových mostních konstrukcí“
- ako jeden z prvých skúmal vplyv nevyhnutných imperfekcií na únosnosť tlačených prútov a prútových sústav, zaoberal sa aj problematikou tlačených stien
- jeho originálna metóda pre navrhovanie kovových prútov a prútových konštrukcií využívajúca jednotnú globálnu a lokálnu začiatočnú imperfekciu v tvare vlastných tvarov s amplitúdou ním odvodenou sa nachádza  v súčasných eurokódoch pre navrhovanie oceľových a hliníkových konštrukcií a je aj v ich najnovších verziách prEN 1993-1-1:2020 a prEN 1999-1-1:2020

- v r. 2013 ukázali spolu s dcérou Magdalénou v dvoch číslach karentovaného časopisu Stahlbau aplikovanie tejto metódy na viacpodlažnú budovu, spriahnutý cestný most, železničný most, oblúkový most a prút s premenným prierezom

- výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti publikoval vo vyše 70 článkoch vo vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch doma i v zahraničí

Odborná činnosť:
- ťažiskom aktivity prof. Chladného v oblasti prác pre prax bola oblasť mostného staviteľstva

- bol spoluautorom návrhu 6 mostov neobvyklých konštrukcií (oblúkový most, visuté a zavesené mosty na veľké rozpätia); v spolupráci vypracoval viaceré projekty priestorových predpätých lanových konštrukcií potrubných mostov a lávok pre peších na rozpätia 100 m až 160 m
- mimoriadne dôležitá bola účasť prof. Chladného pri návrhu Nového mosta (pôvodný názov Most SNP), ktorý tvorí dominantu v Bratislave a aj po 48 rokoch uvedenia do prevádzky patrí medzi unikátne mosty na svete vo svojej kategórii
- ako vedúci alebo člen kolektívu vypracoval celkovo viac ako 80 expertíz a 8 projektov
- ako expert sa významnou mierou podieľal na navrhovaní oblúkového mosta Apollo cez Dunaj v Bratislave, daného do prevádzky v septembri 2005

 Činnosť v organizáciách profesionálneho života:
- od vytvorenia komisie ČSVTS pre OK bol takmer 20 rokov jej tajomníkom
- bol jedným zo spoluzakladateľov Slovenskej spoločnosti pre oceľové konštrukcie ZSVTS a jej predsedom
- jeho činnosť v tejto oblasti bola ocenená Plaketou ZSVTS za zásluhy o rozvoj vedy a techniky
- aktívne sa podieľal na obnovení Slovenskej komory stavebných inžinierov, kde pôsobil ako člen v autorizačných komisiách SKSI a pri skúškach odbornej spôsobilosti a súčasne bol garantom pre odbor inžinierske konštrukcie a mosty
- v roku 1997 dostal Pamätnú medailu SKSI
- bol členom subkomisie pre terminológiu a technickej komisie pri SÚTN TK 4 Kovové, spriahnuté oceľobetónové a drevené konštrukcie a členom komisie STN TK 4
- bol členom či predsedom organizačných výborov viacerých konferencií s medzinárodnou účasťou, prednášal na postgraduálnych kurzoch 
- roky bol jedným z garantov a prednášal na Výskumnom ústave zváračskom na kurzoch pre Európskych zváračských inžinierov, technológov a špecialistov
- v rámci zavádzania EN do systému STN prednášal a písal kapitoly do zborníkov postgraduálnych kurzov určených pre prax

Rovnako ako vo vede postupoval prof. Chladný i v osobnom živote: dôsledne, priamo a čestne. Ako jeden z mála nikdy nevstúpil do komunistickej strany. Nielen pre jeho široké vedomosti a renomé najlepšieho odborníka na katedre, ale predovšetkým pre jeho ľudské vlastnosti: čestnosť, zásadovosť, skromnosť a občiansku statočnosť (nebál sa vyjadrovať svoje názory ak niečo bolo nesprávne alebo nesdpravodlivé) si ho členovia katedry po roku 1989 zvolili za svojho vedúceho. Pod vedením prof. Chladného sa nadviazali kontakty s viacerými zahraničnými katedrami, pričom pozitívnu rolu tu zohrali nielen jeho vysoké odborné, ale aj obdivuhodné jazykové vedomosti: znalosť angličtiny, nemčiny, francúzštiny, ruštiny a poľštiny. Výsledky prof. Chladného boli ocenené udelením najprv Striebornej medaily SVŠT, neskôr udelením Zlatej medaily SVŠT v roku 1988. Medaila Stavebnej fakulty bola prof. Chladnému udelená v septembri 1993. V roku 2003 dostal Plaketu akademika Havelku a v roku 2018 Medailu STU.

Bol vzorom VŠ učiteľa: na prvom mieste pedagogická činnosť, priebežné štúdium zahraničnej literatúry, aplikovanie vedomostí a skúseností pri návrhu a overovaní realizovaných aj zložitých konštrukcií, ich využívanie v normalizačnej činnosti a na kurzoch pre autorizovaných inžinierov SKSI a aktívna činnosť v odborno-spoločenských organizáciách.

Prof. Eugenovi Chladnému v mene priateľov, známych a kolegov, vzdávame úctu a vyjadrujeme vďaku za dlhoročné odborné pôsobenie, odovzdané skúsenosti a jeho mimoriadne zodpovedný prístup k práci. Blízkej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť, v našich srdciach zostane navždy.
S úctou a úprimnou spomienkou priatelia, známi a kolegovia z komory.

 

Nech odpočíva v pokoji.