Slovenská komora stavebných inžinierov

AKTUALITY SKSI

Vážení členovia,

prajeme Vám krásne, pokojné a láskou naplnené Vianoce v kruhu svojich blízkych. V celom roku 2022 Vám želáme mnoho nových, zaujímavých pracovných príležitostí, stavbárskych výziev a úspechov.

Prinášame Vám výber z dôležitých informácií v našej komore za posledné obdobie, ako aj prehľad pripravovaných podujatí v roku 2022.

NEPREHLIADNITE

Termíny autorizačných skúšok a  seminárov pred autorizačnou skúškou v roku 2022

Termíny skúšok pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor a termíny seminárov pred skúškou v roku 2022

Termíny skúšok a seminárov pred skúškou odbornej spôsobilosti na vykonávanie energetickej certifikácie budov v roku 2022


PREDSTAVUJEME VÁM

Statik a maratónec Ing. Ján Hazucha


NOVINKY V  NORMÁCH
Rozšírili sme citovanie  o 542 STN a TNI

Pri každom citovaní podstatnej časti slovenskej technickej normy alebo podstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 5 zákona č. 6012018 Z. z. o technickej normalizácii z týchto 542 STN/TNI je nutné uviesť‘ súhlas: „Súhlas na citovanie udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pod č. UNMS/01088/2021-702-019404/2021.“ (platí len pre nových 542 doplnených STN/TNI).

Pre ostatné normy  z minulého roku naďalej používajte vetu: „Súhlas na citovanie udelil Úrad pre normalizáciu,  metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pod č. ÚNMS/00427/2020-702/000364/2020“.

Prehľad o zmenách a opravách STN pravidelne zverejňujeme pre členov komory na webovej stránke www.sksi.sk, v časti „členská zóna - normy“ a pre zvýšený záujem Vám túto aktualizáciu posielame aj touto formou. Mesačná aktualizácia noriem


KALENDÁR PODUJATÍ

Kalendár podujatí SKSI na rok 2022

POZVÁNKA NA ONLINE SEMINÁR NAVRHOVANIE MUROVANÝCH KONŠTRUKCIÍ II.


ĎALEJ PRIPRAVUJEME
19.1.2022     Akustika v praxi
25.1.2022   Využitie digitálneho modelu reliéfu a ortofotomozaiky územia Slovenska pre projektantov
17.2.2022    Znehodnocovanie a údržba osvetľovacích sústav

VZDELÁVACÍ PORTÁL ERUDIO 2020:
Vzdelávací portál Erudio 2020 prináša dva nové videosemináre, ktoré SKSI odvysielala  online v mesiaci október. Do konca roka 2021 budú zverejnené aj ostatné semináre odvysielané v mesiaci november a december.

Aplikácia BIM v oblasti technického zariadenia budov (TZB)

Akustika v stavbách: Zásady správneho návrhu stavieb z pohľadu akustických vlastností


S pozdravom 
Vaša SKSI