Slovenská komora stavebných inžinierov

Normy

UPOZORNENIE! Spustenie nového portálu noriem

SKSI každoročne obnovuje zmluvu o poskytnutí STN a TNI s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (UNMS SR), tak aby členovia SKSI mali kontinuálne prístup k STN a TNI za čo najvýhodnejších podmienok. Zároveň SKSI sleduje zmeny v zoznamoch a opravy STN noriem, ktoré zverejňuje v členskej zóne.

Členovia SKSI majú možnosť vybrať si prístup k STN a TNI bez tlače alebo s tlačou, za výhodných podmienok.

Objednávka na tlač noriem.

SKSI Vám týmto zabezpečuje v rámci Vášho základného členského príspevku na príslušný kalendárny rok prístup k technickým normám na čítanie vo formáte PDF za zvýhodnených podmienok.

Pri každej žiadosti o citáciu STN a TNI je potrebné použiť správny „súhlas“, a preto je veľmi dôležité skontrolovať z akého balíka normu citujete a použiť správne znenie. Aktualizované zoznamy sa nachádzajú v členskej zóne, do ktorej sa dostanete prostredníctvom komorového mailu a hesla.

V členskej zóne každý mesiac zverejňujeme aj aktuálne informácie k STN a TNI. 

Elektronický prístup k STN a TNI je aktivovaný po autorizačnej skúške spolu s prístupom na komorový e-mail a do členskej zóny.

Pred využívaním elektronického prístupu bude pri Vašom prvom prihlásení na stránku ÚNMS SR potrebné, aby ste potvrdili súhlas s licenčnými podmienkami podľa zmluvy, ktorú uzatvorili SKSI a ÚNMS SR.

Zároveň upozorňujeme, že ako člen SKSI môžete mať prístupy na STN a TNI iba z dvoch IT zariadeni (t. j. prístupy z dvoch rôznych IP adries).

Tu nájdete aktualizovaný zoznam platných noriem STN, ku ktorým má elektronický prístup člen SKSI. V prípade, že máte záujem o prístup k normám, radi Vás uvítame medzi členmi SKSI. Prihlášku za dobrovoľného člena nájdete tu.  

V prípade straty prihlasovacích údajov na zriadenie a prístup ku komorovej e-mailovej adrese môžete kontaktovať e-mailom Úrad SKSI na admin@sksi.sk alebo sksi@sksi.sk. V prípade potreby pomoci s prístupom k normám treba kontaktovať ÚNMS na shop_pdf@normoff.gov.sk.