Slovenská komora stavebných inžinierov

Generálny súhlas ÚNMS SR na citácie STN pre členov komory

9. januára 2020

Vážení členovia,

sme radi, že vám, našim členom, môžeme ponúknuť výhodu využívať normy za bezkonkurenčných podmienok a zároveň nás teší, že sme vám mohli uľahčiť prácu znížením administratívnej záťaže a tým prispieť k efektívnejšiemu výkonu vášho povolania.

Podľa zákona č. 60/2018 o technickej normalizácii (§ 14 ods. 5 a 6) Úrad pre normalizáciu,  metrológiu a skúšobníctvo  Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS“) udeľuje súhlas na odplatné alebo bezodplatné  citovanie  časti  slovenskej technickej normy (ďalej len „STN“) alebo časti technickej normalizačnej informácie (ďalej len „TNI“). SKSI ako dlhodobý partner ÚNMS dohodol generálny súhlas pre členov SKSI na odplatné citovanie podstatnej časti STN alebo podstatnej časti TNI zo zoznamu STN, ktoré SKSI zakúpila na základe zmluvy o poskytovaní služby STN-online uzatvorenej s ÚNMS.
SKSI je jedna z mála organizácií na Slovensku, ktorá uvedený súhlas dostala. Súhlas nadobudol platnosť dňa 9. januára 2020 a zoznam STN, na ktoré sa súhlas s citáciou vzťahuje. Uvedený súhlas bude SKSI každý rok podľa potreby rozširovať.

Vyhláška ÚNMS č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy, ktorá nadobudla účinnosť od  01.04.2019:

-  v § 2 písm. h) stanovuje, že pod citovaním podstatnej časti STN alebo TNI sa rozumie doslovné uvedenie znenia viac ako jednej strany formátu A4 a najviac 20 % z celkového rozsahu STN alebo TNI,

ÚNMS má na udelenie súhlasu na odplatné citovanie časti STN alebo časti TNI 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu, za predpokladu, že žiadosť má všetky potrebné náležitosti,

-  v § 2 písm. i) stanovuje, že  pod citovaním nepodstatnej časti STN alebo TNI sa rozumie doslovné uvedenie znenia najviac jednej strany formátu A4 z celkového rozsahu STN alebo TNI. O udelenie súhlasu na danú citáciu je nutné požiadať ÚNMS.

Do rozsahu citácie STN alebo TNI sa nezapočítava titulná strana, národný predhovor, titulná európska strana alebo titulná medzinárodná strana, zoznam obsahu, predhovor, európsky predhovor, predmet normy, termíny a definície, normatívne odkazy, literatúra, tiráž a vakát STN alebo TNI.

Zároveň je stanovená výška úhrady za udelenie súhlasu na odplatné citovanie časti STN alebo časti TNI podľa počtu citovaných noriem. Napríklad pri citovaní 1 normy je výška úhrady 2 Eur.

Čo to v praxi pre členov SKSI znamená?

Vďaka udelenému súhlasu členovia SKSI môžu nerušene vykonávať svoju odbornú činnosť bez toho, aby museli individuálne žiadať ÚNMS o súhlas na podstatnú citáciu STN/TNI, zaplatiť poplatok za rozsah citovaných STN/TNI a následne čakať do 30 dní na vyjadrenie ÚNMS, alebo zasielať žiadosť o súhlas na nepodstatnú citáciu STN/TNI a tiež čakať na súhlas. Podotýkame, že ÚNMS nemusí súhlasiť s požadovaným rozsahom a účelom citovanej STN/TNI.

V neposlednom rade SKSI každému členovi ušetrila nemalé finančné prostriedky, za predpokladu, že by si citácie vybavovali a platili individuálne.

ovoľujeme si upozorniť, že je potrebné, aby každý člen SKSI, ktorý chce citovať zo zakúpeného zoznamu STN/TNI, pri každom citovaní uviedol v dokumente odkaz na nasledovnú vetu:

Súhlas na citovanie pre SKSI udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.“.

Uvedený súhlas je platný len pre STN,  ktoré má SKSI zakúpené v rámci balíka od ÚNMS.

Ak má člen záujem citovať STN mimo tohoto balíka noriemmusí požiadať ÚNMS o jeden z vyššie uvedených súhlasov.

ZHRNUTIE:
a) Členovia SKSI od 09.01.2020 nemusia individuálne žiadať ÚNMS o udelenie súhlasu na odplatné citovanie podstatnej časti STN alebo podstatnej časti TNI za predpokladu, že citácia sa bude týkať STN alebo TNIz vyššie uvedeného zakúpeného balíka SKSI.

b) Členovia SKSI od 09.01.2020 nemusia individuálne žiadať ÚNMS o udelenie súhlasu na odplatné citovanie nepodstatnej časti STN alebo nepodstatnej časti TNI za predpokladu, že citácia sa bude týkať STN alebo TNI z vyššie uvedeného zakúpeného balíka SKSI.

 
Vaša SKSI