Slovenská komora stavebných inžinierov

Generálny súhlas ÚNMS SR na citácie STN pre členov komory

9. januára 2020

Vážení členovia,
sme radi,  že vám - našim členom, môžeme ponúknuť výhodu využívať normy za bezkonkurenčných podmienok a zároveň nás teší, že sme vám mohli uľahčiť prácu znížením administratívnej záťaže a tým prispieť k efektívnejšiemu výkonu vášho povolania.


Podľa zákona č. 60/2018 o technickej normalizácii (§ 14 ods. 5 a 6) Úrad pre normalizáciu,  metrológiu a skúšobníctvo  Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS“) udeľuje súhlas  na  odplatné  alebo  bezodplatné  citovanie  časti  STN alebo časti technickej normalizačnej informácie. SKSI ako dlhodobý partner ÚNMS dohodol generálny súhlas pre členov SKSI na odplatné citovanie podstatnej časti STN alebo podstatnej časti technickej normalizačnej informácie v rámci zakúpených. SKSI je jedna z mála organizácií na Slovensku, ktorá uvedený súhlas dostala. Súhlas nadobudol platnosť dňa 9. januára 2020.

Vyhláška ÚNMS č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy (bod G - Výška úhrady za udelenie súhlasu na odplatné citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie, podľa § 14 ods. 5 zákona o technickej normalizácii), ktorá nadobudla účinnosť od  01.04.2019 stanovuje, že osoba, ktorá cituje:

A) podstatnú časť slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie, čiže doslovne uvedie znenie viac ako jednej strany formátu A4 a najviac 20 % z celkového rozsahu slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie, musí požiadať úrad o udelenie súhlasu  na danú citáciu. Úrad má na udelenie súhlasu na odplatné citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu, za predpokladu, že žiadosť má všetky potrebné náležitosti,

B) nepodstatnú časť slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie, čiže doslovne uvedie znenie najviac jednej strany formátu A4 z celkového rozsahu slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie, musí si požiadať úrad o udelenie súhlasu na danú citáciu.

Do rozsahu citácie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie sa nezapočítava titulná strana, národný predhovor, titulná európska strana alebo titulná medzinárodná strana, zoznam obsahu, predhovor, európsky predhovor, predmet normy, termíny a definície, normatívne odkazy, literatúra, tiráž a vakát slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie.

Zároveň je stanovená výška úhrady za udelenie súhlasu na odplatné citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie podľa počtu citovaných noriem. Napríklad pri citovaní 1 normy je výška úhrady 2 Eur.

Čo to pre členov SKSI znamená?

Vďaka udelenému súhlasu členovia SKSI môžu nerušene vykonávať svoju odbornú činnosť bez toho, aby museli individuálne žiadať ÚNMS o súhlas na podstatnú citáciu normy, zaplatiť poplatok za rozsah citovaných noriem a následne čakať do 30 dní na vyjadrenie ÚNMS, alebo zasielať žiadosť o súhlas na nepodstatnú citáciu normy a tiež čakať na súhlas. Podotýkame, že ÚNMS nemusí súhlasiť s požadovaným rozsahom a účelom citovanej normy. V neposlednom rade SKSI každému členovi ušetrila nemalé finančné prostriedky, za predpokladu, že by citácie platili individuálne.

Dovoľujeme si upozorniť, že každý člen SKSI, ktorý chce citovať z normy, pri každom citovaní je potrebné, aby uviedol v dokumente nasledovnú vetu:
Súhlas na citovanie udelil Úrad pre normalizáciu,  metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pod č. ÚNMS/00427/2020-702/000364/2020“.

Uvedený súhlas je platný len pre normy,  ktoré má SKSI zakúpené v rámci balíka od ÚNMS.
Ak má člen záujem citovať normu mimo tohoto balíka noriem, musí požiadať ÚNMS o jeden z vyššie uvedených súhlasov.

Členovia SKSI nemusia:

  1. A) od 09. 01.2020 individuálne žiadať ÚNMS o udelenie súhlasu na odplatné citovanie podstatnej časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie za predpokladu, že citácia sa bude týkať slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie zo zakúpeného balíka SKSI
    B)  od 09. 01. 2020 individuálne žiadať úrad o udelenie súhlasu na odplatné citovanie nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie za predpokladu, že citácia sa bude týkať slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie zo zakúpeného balíka SKSI.

 Vaša SKSI