Slovenská komora stavebných inžinierov

Stanovisko Predstavenstva SKSI k požiadavke používania elektronických pečiatok

Autorizovaný inžinier používa na osvedčovanie pravosti písomností, ktoré vyhotovil, odtlačok svojej pečiatky, ktorú vydáva SKSI v súlade s ust. § 14 ods. 2 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení (ďalej len „zákon“).

Dokumenty a ďalšie písomnosti, na ktoré je autorizovaný inžinier oprávnený použiť svoju okrúhlu autorizačnú pečiatku, vymedzuje ustanovenie § 14 zákona.

Rozsah použitia autorizačnej pečiatky inžiniera upravuje § 5 zákona

§13 Použitie a povaha písomností

(1) Dokumenty, projekty, odborné posudky, odhady, dobrozdania a iné písomnosti, ktoré sú výsledkom činnosti architektov a inžinierov, sú pre úradné účely verejnými listinami, ak je na nich vlastnoručný podpis pôvodcu a odtlačok jeho úradnej pečiatky.
(2) Architektonické, konštrukčné a technické riešenia a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ktoré obsahujú písomnosti uvedené v odseku 1, možno použiť iba na účel, na ktorý boli vyhotovené; na iný účel ich možno použiť iba so súhlasom ich autora podľa osobitných predpisov.12) Ich ochrana podľa osobitných predpisov12) tým nie je dotknutá

§14 Pečiatka

(1) Architekti a inžinieri používajú na osvedčovanie pravosti písomností, ktoré vyhotovili, odtlačok svojej pečiatky.
(2) Pečiatka je okrúhla s priemerom 36 mm.13) V strede je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Po obvode nad štátnym znakom je vo vonkajšom kruhopise uvedené meno a priezvisko s titulmi a vo vnútornom kruhopise označenie buď „autorizovaný architekt“, buď „autorizovaný krajinný architekt" alebo „autorizovaný stavebný inžinier“. V kruhopise pod štátnym znakom je uvedené registračné číslo.

V nadväznosti na zákonné znenie, autorizovaný inžinier je oprávnený osvedčovať na úradné účely pravosť dokumentov, projektov, odborných posudkov, odhadov, dobrozdaní a iných písomností, ktoré sú výsledkom jeho činnosti, svojím vlastnoručným podpisom a odtlačkom pečiatky so štátnym znakom. Naskenovaný podpis a autorizačná pečiatka nie sú z pohľadu zákona uznané za vlastnoručný podpis a z tohto dôvodu ani nespĺňajú požiadavky na platné a preukazné doklady.

Máme za to, že pod „odtlačkom pečiatky ako aj vlastnoručným podpisom“ bolo už pri tvorbe tohto zákona v r. 1992 a je až doteraz myslené originály odtlačku pečiatky a originály vlastnoručného podpisu inžiniera, ale nie akákoľvek forma ich kópie alebo skenu.

zákon o výstavbe č. 201/2022 Z. z. so začiatkom účinnosti od 1.4.2025 ukladá povinnosť v ust. § 31 ods. 1 elektronického doručovania vo výstavbe podľa zákona o e-Governmente.

Uvedená právna úprava vychádza o. i. aj zo skutočnosti, že okrúhlou pečiatkou sa preukazuje aj získanie odbornej spôsobilosti v určenej oblasti vykonaním odbornej štátnej skúšky, ktorá sa viaže na určitú fyzickú osobu. Zneužívanie, resp. nezákonné používanie okrúhlej pečiatky na iné účely alebo listiny nie je dovolené ani akceptovateľné.

V prípade potreby prenosu už podpísaných elektronických dokumentov do fyzickej podoby a naspäť nie je možné dokument len vytlačiť alebo oskenovať, ale je potrebné použiť zaručenú konverziu. Túto vykonáva dôveryhodná inštitúcia, napríklad Slovenská pošta alebo notári, ktorí overia platnosť podpisov na dokumente, vytlačia ho a svojím podpisom potvrdia platnosť v danom čase.

Zároveň podotýkame, že používanie autorizačných pečiatok je zvlášť ošetrené aj v § 5 ods. 4 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní.

Zákon č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní

§5 Štátny znak na úradných listinách

(1) Štátnym znakom sa označujú len úradné listiny, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie štátneho orgánu alebo ktorými sa úradne osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.

(2) Štátne orgány a ustanovizne uvedené v § 3 ods. 1 používajú štátny znak takto:

  1. a) na úradných listinách a iných úradných tlačivách určených na hromadné alebo na opakované používanie je štátny znak predtlačený farebne alebo len v kresbe (napr. rodný list, sobášny list, úmrtný list, školské vysvedčenie); to sa nevzťahuje na ustanovizne uvedené v § 3 ods. 1 písm. l) a m),
  2. b) na ostatných úradných listinách, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie štátneho orgánu alebo osvedčenie dôležitých skutočností alebo oprávnení, sa používa odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom.

(3) Orgány územnej samosprávy používajú odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom, nápisom Slovenská republika a názvom obce alebo orgánu územnej samosprávy na rozhodnutia alebo osvedčenia dôležitých skutočností alebo oprávnení vo veciach, v ktorých vykonávajú štátnu správu podľa osobitných predpisov.

(4) Štátny znak môžu používať aj iné fyzické a právnické osoby s výnimkou označenia ich budov, písomností, pečiatok a rovnošiat; to sa nevzťahuje na fyzické a právnické osoby, o ktorých to ustanovuje osobitný predpis.4) Všetky fyzické a právnické osoby môžu používať štátny znak vždy len takým spôsobom, aby jeho použitie bolo dôstojné a zodpovedajúce jeho postaveniu ako štátneho symbolu.

§6 Štátny znak na úradných pečiatkach

Úradné pečiatky so štátnym znakom [§ 5 ods. 2 písm. b)] sú okrúhle s priemerom 36 mm, po obvode kruhu okolo štátneho znaku je označenie štátneho orgánu alebo ustanovizní uvedených v § 3 ods. 1, prípadne aj ich sídlo. Na osobitné účely, najmä na úradné tlačivá, sa používajú okrúhle úradné pečiatky so štátnym znakom s priemerom 17 mm a 22 mm.

4) Napr. § 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

K § 31 ods. 3 zákona o výstavbe č. 201/2022 Z. z. – začiatok účinnosti od 1.4.2025

„(3) Konania podľa tohto zákona sa vedú elektronicky v informačnom systéme. To neplatí, ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu ochrany utajovaných skutočností a citlivých informácií podľa osobitných predpisov alebo k ohrozeniu plnenia úloh spravodajských služieb.“

K § 32 zákona o výstavbe č. 201/2022 Z. z. – začiatok účinnosti od 1.4.2025

„§ 32 Doručovanie

(1) Doručovanie vo výstavbe sa uskutočňuje elektronicky podľa zákona o e-Governmente.

(2) Ak projektant, stavebník alebo stavebný úrad koná podľa tohto zákona s neznámym účastníkom konania alebo s počtom účastníkov konania väčším ako 20, doručuje sa verejnou vyhláškou, týmto nie je dotknuté doručenie úradného dokumentu na elektronickú adresu. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa úradný dokument vyvesí prostredníctvom informačného systému počas 15 dní na elektronickej úradnej tabuli. Posledný deň lehoty sa považuje za deň doručenia. Projektant alebo stavebník je povinný oznámiť verejnú vyhlášku aj iným vhodným spôsobom v mieste realizácie stavebného zámeru; to sa nevzťahuje na líniové stavby.“

K § 40 ods. 2 zákona o výstavbe č. 201/2022 Z. z. – začiatok účinnosti od 1.4.2025

㤠40 Projekt stavby

(2) Návrh projektu stavby vypracuje projektant na základe schváleného stavebného zámeru a v súlade s rozhodnutím o povolení stavby. Vypracovaný projekt stavby je projektant povinný elektronicky zaznamenať v informačnom systéme na účely posúdenia pripomienok uplatnených

  1. a) dotknutým orgánom podľa druhu a rozsahu navrhovaných stavebných prác a rozsahu pôsobnosti dotknutého orgánu, ak si vyhradil prerokovanie projektu stavby v záväznom stanovisku k stavebnému zámeru,
  2. b) dotknutou právnickou osobou, ktorá si vyhradila právo sa k projektu stavby v záväznom vyjadrení opätovne vyjadriť.“.

Z uvedeného vyplýva, že aktuálne platný právny stav neukladá za povinnosť autorizovanie elektronických príloh autorizačnou pečiatkou a vlastnoručným podpisom.