Slovenská komora stavebných inžinierov

Môže sa výkaz výmer a rozpočet poistiť a pečiatkovať autorizačnou pečiatkou?

Vážení členovia Slovenskej komory stavebných inžinierov,

naša komora sa téme výkaz výmer a rozpočet venuje dlhodobo. V spolupráci s advokátskou kanceláriou Hriadel a Heger sme pre Vás vo februári a v máji 2023 pripravili odborné semináre, na ktorých sme túto tému podrobne rozobrali. Videozáznam z februárového seminára si môžete pozrieť na našom vzdelávacom webe Erudio. Na základe konzultácií s našimi odborníkmi, advokátska kancelária pre nás vypracovala metodické usmernenie, ktoré môžete využívať vo svojej praxi.

Slovenská komora stavebných inžinierov sa riadi zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/1992 Zb.“), ktorý komplexne stanovuje rozsah oprávnenia na výkon činnosti autorizovaných stavebných inžinierov. Podľa tohto zákona spracovanie výkazu výmer a rozpočtu nespadá pod žiadnu kategóriu autorizácie, takže ani nepodlieha povinnosti opečiatkovať ho autorizačnou pečiatkou. Z toho vyplýva, že oprávnená osoba -  autorizovaný stavebný inžinier v zmysle platnej legislatívy nemá vyhotovený výkaz výmer a rozpočet pečiatkovať svojou autorizovanou pečiatkou.  

Overovanie výkazov výmer a rozpočtov autorizačnou pečiatkou presahuje oprávnenie podľa autorizačného osvedčenia.

SKSI nevydáva žiadne osobitné oprávnenie (pečiatku) a ani nevykonáva skúšky pre svojich členov na overovanie výkazov výmer a rozpočtov.

 

Podrobné informácie k „Metodike výkaz výmer a rozpočet“ od advokátskej kancelárie Hriadel a Heger nájdete TU!