Slovenská komora stavebných inžinierov

Poistenie

Aj pre nasledujúce poistné obdobie (od 1. apríla 2021 do 31. marca 2022), Komora pre svojich členov zabezpečila za výhodných podmienok pokračovanie profesijného  poistenia zodpovednosti za škodu cez Rámcovú  zmluvu uzatvorenú so spoločnosťou Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o., ktorá sa osvedčila svojím profesionálnym prístupom k členom aj v minulom období, ostáva naďalej poistným maklérom komory a bude spravovať všetky činnosti spojené s poistením. 
Prvým krokom bolo zaslanie oslovovacieho mailu každému členovi (FO a PO) (dňa 17. marca 2020) do kontaktnej mailovej schránky, s možnosťou priameho online prihlásenia sa do poistenia na nové obdobie 2021/2022.
  
Zvýhodnené podmienky, ktoré ponúka komora svojim členom, vyplývajú z možnosti kolektívneho vyjednávania zabezpečeného kvalitným a osvedčeným poisťovacím maklérom. Medzi výhody určite patria:
 * násobne nižšie poistné pri rovnakej poistnej sume
 * zväčšený rozsah poistného krytia
 * retroaktivita
 * udržiavacie poistenie
 * poistenie škody a straty z prevzatých stavebných dokumentov
 * poistenie všeobecnej prevádzkovej zodpovednosti za škody
 * poistenie právnej ochrany a iné výhody

POISTENIE cez Rámcovú poistnú zmluvu SKSI môžu využiť LEN členovia SKSI (fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú členmi komory)! (podmienkou je mať uhradený členský príspevok SKSI na rok 2021)

Profesijné poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone sa dojednáva pre tieto druhy poistenia, resp. tieto skupiny:
-
autorizovaný stavebný inžinier v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. (SZČO - v slobodnom povolaní)
-
stavbyvedúci (SV) a osoba vykonávajúca stavebný dozor (SD) - člen SKSI    
- odborne spôsobilá osoba, ktorá
vydáva certifikáty o energetickej hospodárnosti budov (EHB) - člen SKSI
- osoba vykonávajúca znaleckú činnosť - člen SKSI
- cestný  audítor - člen SKSI
-
autorizovaný stavebný inžinier, stavbyvedúci, stavebný dozor, osoba vydávajúca certifikáty EHB alebo cestný audítor, ktorí vykonávajú túto činnosť ako zamestnanci  - členovia SKSI
-
zvýhodnené poistenie pre autorizovaného stavebného inžiniera, stavbyvedúceho, stavebného dozoru, ktorý poberá starobný dôchodok a zároveň má viac ako 65 rokov, alebo poberá invalidný dôchodok, alebo je na materskej dovolenke - členov SKSI
-
právnické osoby (PO) s obmedzeným počtom max. 5 zamestnancov, ktoré poskytujú služby autorizovaného stavebného inžiniera a/alebo vykonávajú odborné činnosti  stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru 
Udr
žiavacie poistenie:
- pre tých, ktorí majú pozastavenú autorizáciu, alebo (dočasne) nevykonávajú povolanie autorizovaného stavebného inžiniera, alebo  činnosť SV a SD, ale ostali dobrovoľnými členmi SKSI
-
pre tých, ktorí ukončili výkon povolania ako SZČO (slobodné povolanie) a vykonávajú ho už len na zodpovednosť právnickej osoby
P
oistenie právnej ochrany - individuálne pripoistenie (mimo Rámcovej zmluvy)

Každý autorizovaný inžinier, ktorý poskytuje služby v slobodnom povolaní (vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť) a/alebo na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ, je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 12 zákona č. 138/1992 Zb., a to aj v prípade, ak osoba, na ktorej zodpovednosť činnosť v zmysle zákona vykonáva, má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu.
Zákon v § 14a) ods. 1 ustanovuje, že: „Na architektov a inžinierov, ktorí vykonávajú povolanie ako zamestnanci, sa vzťahujú ustanovenia § 6 ods. 2 a 3, § 7 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 až 4, § 13 a 14.“, t.zn. vrátane povinnosti uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu. Na základe uvedeného ustanovenia možno teda konštatovať, že aj v prípade, ak je autorizovaný inžinier zamestnancom iného poisteného autorizovaného inžiniera alebo právnickej osoby s uzavretým poistením zodpovednosti za škodu, má ako zamestnanec povinnosť uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu.

Autorizovaný inžinier sa môže poistiť aj individuálne (mimo Rámcovej zmluvy cez SKSI) v ktorejkoľvek komerčnej poisťovni, ktorá poskytuje profesijné poistenie. V tom prípade je potrebné písomne oznámiť komore (na sksi@sksi.sk) splnenie povinnosti uzavretia profesijného poistenia podľa § 12 zákona 138/1992 Zb. formou zaslania kópie poistného certifitátu alebo informácie s nasledujúci údajmi: názov poisťovne, číslo poistnej zmluvy, poistné obdobie, poistné plnenie, územná platnosť.

Právnické osoby - podľa § 12 zákona č. 138/1992 Zb. nemajú povinnosť uzatvárať poistenie zodpovednosti za škodu, ak však PO poskytujú svoje služby prostredníctvom svojich zamestnancov, autorizovaných inžinierov, je veľmi dôležité, aby takéto poistenie uzatvorili. Inak v prípade vzniku škody nedôjde k poistenému plneniu pre PO zo strany poisťovne (t.zn. škoda nebude vyplatená).  Môžu využiť poistenie cez rámcovú zmluvu komory len ak sú dobrovoľnými členmi komory ako právnické osoby. O postupe prihlásenia sa za dobrovoľného člena komory ako PO sa informujte v príslušnej regionálnej kancelárii podľa sídla spoločnosti.         

Do 30. júna 2021 - sa môžete prihlásiť do poistenia s platnosťou poistného certifikátu od 1.4.2021 do 31.3.2022 (upozorňujeme však, že poisťovateľ nie je povinný zaplatiť poistné plnenie za nároky na náhradu škody uplatnené voči poistenému pred dátumom pripísania platby poistného na účet), preto vo vlastnom záujme odporúčame členom uhradiť poistenie čím skôr, aby ste si mohli uplatniť náhradu škody v prípade poistnej udalosti.
Po 30. júni 2021 - je prihlásenie možné s platnosťou certifikátu od aktuálneho dátumu poistenia (po pripísaní uhradenej alikvotnej čiastky poistného) do 31.3.2022.

PODMIENKOU ZARADENIA DO POISTENIA je aktívne členstvo v SKSI (FO a/alebo PO) a úhrada základného členského príspevku na rok 2021: Členské príspevky na rok 2021

Všetky informácie o POISTENÍ cez KOMORU, vrátane zmluvy, všeobecných poistných podmienok, osobitných zmluvných dojednaní, právnej ochrany, ako aj ďalších výhod pre členov nájdete v členskej zóne našej webovej stránky.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa poistenia sa môžete obrátiť priamo na maklérsku spoločnosť  POISTNÝ MAKLÉR SKSI - manažéra poistenia na poistné obdobie 2021/2022:
Ing. Peter Rusnák
Respect Slovakia s. r. o.
Mobil: 0915 630 619
e-mail: poisteniesksi@respect-slovakia.sk
www.respect-slovakia.sk

Do pozornosti dávame aj záznam z webinára o poistení členov SKSI na rok 2021, z ktorého sa dozviete vyšetky výhody poistenia na ďalšie obdobie, ako aj odpovede na mnohé Vaše otázky spojené s poistením. Záznam je zverejnený na stránkach vzdelávacieho portálu SKSI www.vzdelavanie.sksi.sk ako modul POI*[2021]. Každý autorizovaný inžinier a dobrovoľný člen komory FO sa po prihlásení cez mailovú adresu xxxx@clen.sksi.sk alebo kontaktnú mailovú adresu dozvie základné informácie o poistení cez Rámcovú zmluvu SKSI pre poistné obdobie 2021/2022. Pre prístup k obsahu modulu si jednoduchým stlačením okienka AKTIVÁCIA obsah zaktivujete.