Slovenská komora stavebných inžinierov

Poistenie

Na nasledujúce poistné obdobie od 1.4.2020 do 31.3.2021 komora pre svojich členov zabezpečila za výhodných podmienok profesijné poistenie zodpovednosti za škodu cez Rámcovú poistnú zmluvu SKSI uzatvorenú so spoločnosťou Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistným maklérom komory naďalej ostáva spoločnosť Respect Slovakia s.r.o., ktorá sa osvedčila svojím profesionálnym prístupom k členom v minulom období. Každý člen (FO a PO) dostal 17. marca 2020 do svojej mailovej schránky od poistného makléra informačný mail s možnosťou online prihlásenia sa do poistenia na nové obdobie 2020/2021.
Aj napriek vzniknutým poistným udalostiam v uplynulom období  sme pre našich členov, ktorí chcú využiť aj naďalej poistenie cez komoru, ponechali výšku poistného za rovnakých dohodnutých výhod.

Novinkou je úrazové poistenie, ak k úrazu došlo počas výkonu odbornej činnosti.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O POISTENÍ PRE ČLENOV SKSI

Rámcovú poistnú zmluvu SKSI môžu využiť členovia SKSI (FO alebo PO), ktorí uhradili členský príspevok SKSI na rok 2020 pre tieto druhy poistenia:

 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie autorizovaného stavebného inžiniera pre autorizovaných inžinierov v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. (SZČO)
  poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone odborných činností pre stavbyvedúcich a osoby vykonávajúce stavebný dozor - členov SKSI     
 • poistenie zodpovednosti  za škodu spôsobenú vydávaním certifikátov o energetickej hospodárnosti budov (EHB), znaleckej činnosti a činnosti cestného  audítora - členov SKSI
 • poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania autorizovaného stavebného inžiniera, stavbyvedúceho, stavebného dozoru, EHB, znaleckej činnosti a činnosti cestného audítora - členov SKSI
 • zvýhodnené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania autorizovaného stavebného inžiniera, stavbyvedúceho, stavebného dozoru, ktorý poberá starobný dôchodok a zároveň má viac ako 65 rokov, alebo poberá invalidný dôchodok, alebo je na materskej dovolenke - členov SKSI 
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie autorizovaného stavebného inžiniera pre právnické osoby (PO) s obmedzeným počtom zamestnancov
 • udržiavacie poistenie pre tých, ktorí už nevykonávajú povolanie autorizovaného stavebného inžiniera, SV a SD, ale ostali dobrovoľnými členmi SKSI
 • udržiavacie poistenie pre tých, ktorí ukončili výkon povolania ako SZČO ( slobodné povolanie) a vykonávajú ho len na zodpovednosť právnickej osoby
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie autorizovaného stavebného inžiniera pre právnické osoby (PO) s obmedzeným počtom max. 5 zamestnancov
 • poistenie právnej ochrany


Povinnosť autorizovaných inžinierov mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu vyplýva zo zákona č. 138/1992 Zb.

Každý
autorizovaný inžinier, ktorý poskytuje služby v slobodnom povolaní (vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť) a/alebo na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ, je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 12 zákona č. 138/1992 Zb., a to aj v prípade, ak osoba, na ktorej zodpovednosť činnosť v zmysle zákona vykonáva, má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu.
Zákon v § 14a) ods. 1 ustanovuje, že: „Na architektov a inžinierov, ktorí vykonávajú povolanie ako zamestnanci, sa vzťahujú ustanovenia § 6 ods. 2 a 3, § 7 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 až 4, § 13 a 14.“, tzn. vrátane povinnosti uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu. Na základe uvedeného ustanovenia možno teda konštatovať, že aj v prípade, ak je autorizovaný inžinier zamestnancom iného poisteného autorizovaného inžiniera alebo právnickej osoby s uzavretým poistením zodpovednosti za škodu, má ako zamestnanec povinnosť uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu.

Autorizovaný inžinier môže využiť poistenie cez Rámcovú zmluvu SKSI alebo sa poistí individuálne v ktorejkoľvek komerčnej poisťovni, ktorá poskytuje profesijné poistenie.

Právnické osoby - podľa § 12 zákona č. 138/1992 Zb. nemajú povinnosť uzatvárať poistenie zodpovednosti za škodu, ak však PO poskytujú svoje služby prostredníctvom svojich zamestnancov, autorizovaných inžinierov, je veľmi dôležité, aby takéto poistenie uzatvorili. Inak v prípade vzniku škody nedôjde k poistenému plneniu pre PO zo strany poisťovne (t.zn. škoda nebude vyplatená).  Môžu využiť poistenie cez rámcovú zmluvu komory len ak sú dobrovoľnými členmi komory ako právnické osoby. O postupe prihlásenia sa za dobrovoľného člena komory ako PO sa informujte v príslušnej regionálnej kancelárii podľa sídla spoločnosti.         
PRIHLÁSIŤ sa do poistenia je možné cez online formulár v e-maile, ktorý Vám bol dňa 17. marca 2020 zaslaný poistným maklérom Respect Slovakia s.r.o. na Vašu komorovú mailovú adresu a Vašu kontaktnú mailovú adresu evidovanú komorou; alebo kontaktujte priamo poistného makléra mailom: poisteniesksi@respect-slovakia.sk  

Do 30. júna 2020 - sa môžete prihlásiť do poistenia s platnosťou poistného certifikátu od 1.4.2020 do 31.3.2021 (upozorňujeme však, že poisťovateľ nie je povinný zaplatiť poistné plnenie za nároky na náhradu škody uplatnené voči poistenému pred dátumom pripísania platby poistného na účet), preto vo vlastnom záujme odporúčame členom uhradiť poistenie čím skôr, aby ste si mohli uplatniť náhradu škody v prípade poistnej udalosti.

Po 30. júni 2020 - je prihlásenie možné s platnosťou certifikátu od aktuálneho dátumu poistenia (po pripísaní uhradenej alikvotnej čiastky poistného) do 31.3.2021.

PODMIENKOU ZARADENIA DO POISTENIA je aktívne členstvo v SKSI (FO a/alebo PO) a úhrada základného členského príspevku na rok 2020: Členské príspevky na rok 2020

Všetky informácie o POISTENÍ cez KOMORU nájdete v členskej zóne našej webovej stránky. (pozn. v prípade, že nemáte k dispozícii svoje heslo na prístup do členskej zóny, môžete si ho vyžiadať mailom v príslušnej regionálnej kancelárii)

Výhody Rámcovej zmluvy a MANUÁL pre dojednanie poistenia
na poistné obdobie od 1. apríla 2020 do 31. marca 2021

Výhody poistenia PRÁVNEJ OCHRANY 
tento poistný produkt zabezpečuje klientovi právne poradenstvo, zastupovanie v súdnom i mimosúdnom konaní a uhrádza mu všetky výdavky spojené s týmito činnosťami. Klient pritom platí iba poistné. Náklady či poplatky súvisiace s uplatňovaním jeho práv hradí poisťovňa, a to až do výšky 10 000 €. Produkt je vyvinutý špeciálne pre ochranu klientov, aby im pomohol zorientovať sa v spleti právnych paragrafov. Preto sa nemusia obávať situácie, v ktorej si nebudú vedieť rady.

POISTNÝ MAKLÉR SKSI na poistné obdobie 2020/2021:
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa poistenia sa môžete obrátiť priamo na maklérsku spoločnosť - manažéra poistenia:
Ing. Peter Rusnák
Respect Slovakia s. r. o.
Mobil: 0915 630 619
e-mail: poisteniesksi@respect-slovakia.sk
www.respect-slovakia.sk

Pri INDIVIDUÁLNOM poistení zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom svojej činnosti a činnosti zamestnancov, t.zn. mimo rámcovej
zmluvy SKSI, si dovoľujeme požiadať autorizovaných inžinierov o písomné oznámenie komore splnenie povinnosti uzavretia profesijného poistenia podľa § 12 zákona 138/1992 Zb. formou zaslania kópie poistného certifitátu alebo informácie s nasledovnými údajmi:
-
názov poisťovne
- číslo poistnej zmluvy
- poistné obdobie
- poistné plnenie
- územná platnosť

Oznámenie o individuálnom poistení prosíme pošlite e-mailom na príslušné regionálne kancelárie SKSI alebo na Úrad SKSI: sksi@sksi.sk

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY členov SKSI k profesijnému poisteniu cez Rámcovú zmluvu SKSI