Slovenská komora stavebných inžinierov

V PREDAJI: MANUÁL na navrhovanie GFRP výstuže do betónových konštrukcií

   názov:               MANUÁL na navrhovanie GFRP výstuže do betónových konštrukcií


   autori:                prof. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
                              prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
                              Ing. Natália Gažovičová
                              Ing. František Girgle, PhD.
                              Ing. Ivan Hollý, PhD.
                              prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.


   rok vydania:      2015
   vydanie:            1. vydanie
   vydalo:              Slovenská komora stavebných inžinierov
   číslo ISBN:        978-80-8076-117-2
   počet strán:      80
   jazyk:                 slovenský 
   väzba:               mäkká
   formát:               A4
   cena:                 členovia SKSI                 11 €
                              ostatní záujemcovia     13 €

  
  
Publikáciu si môžete zakúpiť v 
regionálnych kanceláriách SKSIadministratívnej kancelárii SKSI Trenčín a 
na Úrade SKSI - prosíme Vás vopred sa telefonicky informovať, či je táto publikácia k dispozícii
.

 Z úvodného slova:

V posledných rokoch sa rozšírilo používanie nových kompozitných materiálov ako výstuže do betónových konštrukcií, ktoré sú vystavené extrémnym environmentálnym zaťaženiam (dlhodobé pôsobenie fyzikálnych, chemických a biologických účinkov prostredia). V takýchto podmienkach môže byť výstuž s vláknami vystužených polymérov (Fiber Reinforced Polymer – FRP) plnohodnotnou náhradou klasickej oceľovej výstuže. Medzi najdôležitejšie výhody patrí, že ide o trvanlivý materiál, ktorý nepodlieha korózii, má vysokú pevnosť v ťahu a nízku objemovú hmotnosť. Používajú sa najmä polyméry vystužené sklenenými (GFRP), aramidovými (AFRP) alebo uhlíkovými vláknami (CFRP). Manuál je zameraný na GFRP výstuž najmä vzhľadom na tri závažné skutočnosti:

-    cena GFRP výstuže je niekoľkonásobne nižšia ako CFRP, resp. AFRP výstuže,

-    na Slovensku bola v Stropkove spustená výrobná linka na výrobu GFRP výstuže,

-    Česko má vo výskume, vývoji a výrobe FRP výstuží už viac ako päťročnú tradíciu.

Vzhľadom na rozdiely fyzikálnych vlastností oceľovej a GFRP výstuže možno európske normy na navrhovanie, napr. STN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-1, použiť na navrhovanie GFRP výstuže v betónových konštrukciách iba v obmedzenej miere. Navrhovanie GFRP výstuže preto vyžaduje normový predpis alebo smernicu, ktorá zohľadní fyzikálne rozdiely a uvedie podmienky pre jej použitie v betónových konštrukciách. 

Teoretické predpoklady a postupy návrhu a zhotovovania uvádzané v smernici by mali byť podložené experimentálnymi skúškami, a prípadne aj skúsenosťami z realizovaných stavieb. Z uvedeného je zrejmé, že vydanie smernice vyžaduje hlbšiu analýzu súčasného stavu a väčší časový priestor pre vyhodnotenie analýzy a jej finalizáciu. Po zvážení uvedených skutočností sa autori rozhodli ako prvý krok vypracovať manuál pre projektantov na navrhovanie GFRP výstuže do betónových konštrukcií, kde je potreba výstuže menšia ako minimálna výstuž.

Predložený manuál bol vypracovaný na základe skutkového stavu poznania zisteného štúdiom existujúcich normových predpisov, vedeckých a odborných publikácií, ako aj vlastných poznatkov a skúseností autorov z výskumu i praktického navrhovania FRP výstuží. 

Juraj Bilčík                                                                                                                  
Petr Štepánek