Slovenská komora stavebných inžinierov

AKTUALITY SKSI -Legislatíva, online prieskum

Vážení členovia,


radi by sme Vás informovali o aktualitách v oblasti legislatívy, o výsledkoch online prieskumu a mesačnej aktualizácii noriem.

LEGISLATÍVA

Zákon o územnom plánovaní a Zákon o výstavbe boli opätovne predložené do medzirezortného pripomienkového konania, do ktorého sa aj tentokrát zapojila komora so svojimi pripomienkami.


Kompletná dokumentácia k návrhu a pripomienkam zákonov pre druhé MPK:


LP/2021/347 Zákon o územnom plánovaní:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/347


Pripomienky k Zákonu o územnom plánovaní: 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/347/pripomienky/zobraz


LP/2021/348 Zákon o výstavbe:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/348


Pripomienky k Zákonu o výstavbe:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/348/pripomienky/zobraz


VÝSLEDKY PRIESKUMU - DOMY V ENERGETICKEJ TRIEDE A0

Slovenská komora stavebných inžinierov a Združenie výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) uskutočnili kvantitatívny online prieskum cez platformu Microsoft Forms na vzorke 284 respondentov, ktorú tvorili projektanti, architekti a iní odborníci v oblasti (energetický certifikátor/stavebný dozor).
Prieskum prebiehal v období od 24.6. – 1.7.2021.

Vyhodnotenie prieskumu TU.

Tlačová správa k výsledkom prieskumu TU.


MESAČNÉ AKTUALIZÁCIE NORIEM

Pre zvýšenie prehľadnosti o STN normách pravidelne informujeme členov komory o zmenách a opravách na webovej stránke www.sksi.sk, v časti „členská zóna - normy“. Pre zvýšený záujem Vám túto aktualizáciu budeme posielať aj touto formou.

Mesačná aktualizácia noriem

S pozdravom,
SKSI