Slovenská komora stavebných inžinierov

Valné zhromaždenie SKSI

Je najvyšším orgánom Slovenskej komory stavebných inžinierov a tvoria ho všetci členovia SKSI. Predstavenstvo SKSI zvoláva Valné zhromaždenie SKSI najmenej raz za dva roky. Podrobné pravidlá priebehu rokovania a volieb na Valnom zhromaždení SKSI upravuje Rokovací poriadok a Volebný poriadok SKSI. 

Bližšie informácie o Valných zhromaždenia SKSI nájdu členovia v Členskej zóne