Slovenská komora stavebných inžinierov

NOVÉ TRENDY V OBLASTI ÚPRAVY PITNEJ VODY - 3. pokračovanie

Termín: 29.-30.4.2020

Miesto: Atrium Hotel, Nový Smokovec

Konferencia má vzdelávací charakter a je určená pracovníkom z odboru vodárenstva, prevádzkovateľom verejných vodovodov, prevádzkovateľom malých obecných vodovodov, zástupcom obcí, pracovníkom štátnej správy v oblasti životného prostredia a verejného zdravotníctva, vedeckým, odborným a technickým pracovníkom, zástupcom škôl a študentom, ako i ďalším, ktorí sa zaoberajú problematikou pitnej vody.

Ciele konferencie: Konferencia Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody – 3. pokračovanie nadväzuje na už zrealizovaných sedem ročníkov konferencie Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd v SR. Aplikácia nových vedecko-technických poznatkov a správna prax v riadení spoločností zabezpečujúcich pitnú vodu sa výrazne podieľa kvantitatívne i kvalitatívne na trvalo udržateľnom rozvoji pri zásobovaní pitnou vodou. Kvalita, ale i efektívnosť vodohospodárskych služieb, má dopad na prakticky všetky odvetvia hospodárstva aj celkový rozvoj spoločnosti.

Cieľom konferencie je zvyšovanie vedomostnej úrovne subjektov v oblasti zásobovania pitnou vodou, pri riešení najefektívnejších spôsobov riešenia vznikajúcich problémov i konfrontovanie rôznych technických, resp. technologických postupov. Snahou je tiež poukázať na nové výzvy, ktorým oblasť vodárenstva v súčasnosti čelí, ako sú problémy s ochranou vodárenských zdrojov, prítomnosť nových kontaminantov, resp. zavádzanie metódy analýzy rizík.

PROGRAM A POZVÁNKA

NÁVRATKA