Slovenská komora stavebných inžinierov

Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie

Predseda Slovenskej odbornej sekcie Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie

Ing. JÁN TOMKO   
jtatelier@gmail.com

Plán odborných podujatí odbornej sekcie DSMIÚP na rok 2022

4. - 6.5.2022 - XII. konferencia: Nestmelené a hydraulicky stmelené vrstvy vozoviek, Podbanské

12.-14.9.2022 - BECEP 2022 - Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách - medzinárodná konferencia, JasnáPredsedovia jednotlivých Regionálnych odborných sekcií Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie

Bratislava
Ing. Ján Tomko   
jtatelier@gmail.com

Trnava
Ing. Stanislav Chmelo
stanislav.chmelo@gmail.com 

Žilina
Ing. Karol Dobosz
dobosz.karol11@gmail.com 

Banská Bystrica
Ing. Marián Böhmer, PhD.
viaoptima@azet.sk 

Košice
Ing. Martin Kozák
kozak.agere@gmail.com