Slovenská komora stavebných inžinierov

Doplnkové vzdelávanie pre uchádzačov o odbornú spôsobilosť stavbyvedúci a stavebný dozor

Absolvovanie vzdelávacieho kurzu je alternatívou pre splnenie podmienky požadovaného technického vzdelania v zmysle podmienok SKSI, pre uchádzačov o odbornú spôsobilosť vo vybraných činnostiach stavbyvedúci a stavebný dozor, schváleného Predstavenstvom SKSI uznesením č. P05/25/2023.

Podmienkou účasti na vzdelávacom kurze je minimálne 5 rokov pôsobenia v stavebnej výrobe, ktorého priebeh a zoznam predkladaných potvrdení je súčasťou online prihlasovacieho formulára. Jednotlivé potvrdenia o praxi sa predkladajú v predpísanom tlačive, očíslované podľa zoznamu v prihlasovacom formulári a naskenované sa zasielajú na mailovú adresu uvedenú vo formulári.

Schválený vzdelávací kurz v rozsahu 150 vyučovacích hodín (108 priamych vyučovacích hodín + 42 hodín samoštúdium) je časovo rozložený do 18 týždňov vzdelávania, blokovo sústredného na soboty (15 týždňov sa preberajú jednotlivé odborné témy, 2 týždne/v polovici kurzu a na konci/ prebieha priebežné overenie vedomostí a posledný týždeň je vyčlenený na overenie vedomostí záverečnou skúškou).

Vzdelávanie sa uskutoční prezenčnou formou, vždy v sobotu od 9,00-14,00 hod. V rámci 15-tich týždňov odborných tém je prípustná absencia najviac v troch týždňoch. V prípade potreby môže účastník požiadať o online účasť (maximálne v 6-tich týždňoch). Prezenčná účasť je žiadúca v týždňoch s plánovaným priebežným preverovaním vedomostí (v deviatom a sedemnástom týždni). Účasť na záverečných skúškach v predpísanom termíne je nevyhnutná pre získanie osvedčenia o absolvovaní vzdelávacieho kurzu.

Gestor vzdelávania za SKSI:      doc. Ing. Peter Makýš, PhD.

Odborný garant vzdelávania:  prof. Ing. Mária Kozlovská, CSc. (maria.kozlovska@tuke.sk)

Organizačný garant:                    doc. Ing. Renáta Bašková, PhD. (renata.baskova@tuke.sk)

Do termínu 23.9.2024 je potrebné odoslať aj potvrdenia o odbornej praxi od zamestnávateľa (na predpísanom tlačive) na adresu: renata.baskova@tuke.sk .

Plánovaný termín začiatku vzdelávacieho kurzu: 12.10.2024 (ukončenie 22.2.2025), viď harmonogram vzdelávania)
Miesto konania kurzu: Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Vysokoškolská č.4, 4.poschodie (k dispozícii je parkovisko fakulty)  
Zaslanie prihlášky na kurz: do 23.9.2024Prihlasovací formulár

Do termínu 23.9.2024 je potrebné odoslať aj potvrdenia o odbornej praxi od zamestnávateľa (na predpísanom tlačive) na adresu: renata.baskova@tuke.sk.

Poplatok za kurz:   1 200.- EUR

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť do 30.9.2024. Po obdržaní platby vzdelávacia organizácia vystaví a zašle faktúru/daňový doklad na adresu uvedenú v prihláške.

Do 3.10.2024 je možné zrušiť prihlášku a požiadať o vrátenie platby za kurz.

Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených záujemcov. Zrušenie vzdelávania bude záujemcom oznámené minimálne 5 dní pred plánovaným začiatkom kurzu a zaplatené účastnícke poplatky budú vrátené.