Slovenská komora stavebných inžinierov

TECHNOLÓGIE VÝSTAVBY BETÓNOVÝCH MOSTOV

Časť 2: technológia letmej betonáže

V knihe sú popísané technológie výstavby betónových mostov technológiou letmej betonáže.
Okrem popisu jednotlivých technologických častí sa kniha venuje aj základnému 
koncepčnému návrhu letmo betónovaných mostov a možnostiam rôznych modifikácií týchto
technológií. Časť knihy je venovaná aj statickému návrhu letmo betónovaných mostov
v štádiách výstavby a užívania.


Predkladaná publikácia je určená predovšetkým poslucháčom stavebných fakúlt,
projektantom, realizátorom a stavebným dozorom, ktorý v nej nájdu historické, ako aj
najnovšie informácie z oblasti projektovania a zhotovovania betónových mostov
technológiou letmej betonáže.


autor: Doc. Ing. Peter Paulík, PhD.

recenzenti:
Prof. Ing. Jaroslav Halvoník, PhD. – STU Bratislava
Prof. Ing. Martin Moravčík, PhD. – ŽU Žilina
Ing. Richard Púček – VÁHOSTAV-SK, a.s.
Ing. Peter Pažma, PhD. – Doprastav a.s.

Vydalo vydavateľstvo IRIS v roku 2022.

Pozn.:
Slovenská komora stavebných inžinierov nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah tejto
publikácie.

Rozsah: 72 strán, 5,2 autorských hárkov, 118 obrázkov, 1. vydanie, náklad 100 výtlačkov
a elektronická verzia v PDF.

ISBN 978-80-8200-112-2

V digitálnej podobe je kniha pre členov SKSI zdarma. Vyžiadať si ju môžete prostredníctvom regionálnych kancelárii SKSI.

Publikáciu si nečlen môže  zakúpiť  za zvýhodnenú cenu 15€ na regionálnej kancelárii SKSI Bratislava a na Úrade SKSI - prosíme Vás vopred sa telefonicky informovať,
či je táto publikácia k dispozícii
.