Slovenská komora stavebných inžinierov

EIR - POŽIADAVKY NA VÝMENU INFORMÁCIÍ


Autori:
Ing. Tomáš Funtík, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Ing. Pavol Mayer, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Ing. arch. Viktor Mikus, YIT Slovakia, a.s.


Kolektív pracovnej skupiny WG1 BIM asociácia Slovensko:
Ing. Jakub Ducár
Ing. Tomáš Heč
JUDr. Janka Hlavatá
Ing. Tomáš Kučo
Ing. Lukáš Machava
Ing. Lukáš Sabol, PhD.
Ing. Dávid Sándor
Ing. Michal Šteinhübel
Ing. arch. Miroslav Šustek
Ing. Tomáš Varju
Ing. arch. Radoslav Vlkovič


Recenzenti:
prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD., Stavebná fakulta TU v Košiciach
Doc. Ing. Katarína Zgútová, PhD., Stavebná fakulta ŽU v Žiline
Ing. arch. Michal Pasiar, PhD., ACREA s.r.o.
Ing. Peter Balco, CAD Expert, spol. s r. o.


Grafická úprava:
Ing. arch. Viktor Mikus


Vydavateľstvo:
JAGA GROUP s.r.o.


Vydanie: prvé, december 2022

Náklad: 100 ks

ISBN 978 - 80 - 8076 - 151 - 6
EAN 9788080761516

Táto publikácia slúži ako podklad pre ďalší rozvoj a implementáciu BIM
a súboru noriem STN EN 19650 na Slovensku.

Publikáciu si môžete bezplatne stiahnúť.