Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Poistenie

Vážení členovia SKSI,
aj v poistnom období od 1.4.2018 do 31.3.2019 sme pre členov zabezpečili výhodné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu cez Rámcovú poistnú zmluvu SKSI uzatvorenú so spoločnosťou Allianz. Poistným maklérom naďalej ostáva Respect Slovakia s.r.o., ktorá sa osvedčila svojím profesionálnym prístupom k členom. Pre nasledujúce poistné obdobie sa podarilo dohodnúť aj ďalšie výhody pre členov. Rozšírila sa územná platnosť na Švajčiarsko, Nórsko, Lichtenštajnsko; udržiavacie poistenie môžu využiť aj autorizovaní inžinieri, ktorí aktívne vykonávajú povolanie, ale zmenili formu výkonu povolania zo "slobodného (SZČO)" na zodpovednosť PO; poistenie sa bude vzťahovať aj na projektovanie jednoduchých stavieb; a poistné plnenie bude vyplatené do výšky poistnej sumy dojednanej v čase projektovania za dodržania ostatných zmluvných podmienok. Verím, že aj v tomto poistnom období Vás zaujme naša výhodná ponuka a budete spokojní s kvalitou poskytovaných služieb zo strany poistného makléra. 
                                                                                                  Vladimír Benko predseda SKSI

Povinnosť autorizovaných inžinierov mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu podľa zákona č. 138/1992 Zb. o poistení


§ 12   Poistenie zodpovednosti za škodu

(1) Architekti a inžinieri zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobili v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti. Zodpovedajú aj za škodu, ktorú spôsobili osoby, ktoré konali v ich mene ako ich zamestnanci alebo zástupcovia na základe plnomocenstva.
(2) Architekt a inžinier uzavrie do desať dní po zápise do zoznamu autorizovaných architektov alebo do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov (ďalej len "zoznam") zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu,(*) ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom jeho činnosti a činnosti jeho zamestnancov. Uzavretie zmluvy oznámi komore.
(3) Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu v prospech svojich členov zapísaných v zozname vedenom komorou. Člen je povinný platiť poistné podľa hromadnej poistnej zmluvy komore, inak jeho povinnosť podľa odseku 2 naďalej trvá.
(4) Poistenie podľa odseku 2 trvá po celý čas výkonu činnosti a zamestnávania zamestnancov.
------------------------------------------------------------------
(*) § 789 a nasl. Občianskeho zákonníka

Rámcovú poistnú zmluvu SKSI môžu využiť členovia SKSI (FO alebo PO), ktorí uhradili členský príspevok SKSI na rok 2018 pre tieto druhy poistenia:

  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie autorizovaného stavebného inžiniera pre autorizovaných inžinierov v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. (SZČO)
  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone odborných činností pre stavbyvedúcich a osoby vykonávajúce stavebný dozor - členov SKSI     
  • poistenie zodpovednosti  za škodu spôsobenú vydávaním certifikátov o energetickej hospodárnosti budov (EHB), znaleckej činnosti a činnosti cestného  audítora - členov SKSI
  • poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania autorizovaného stavebného inžiniera, stavbyvedúceho, stavebného dozoru, EHB, znaleckej činnosti a činnosti cestného audítora - členov SKSI
  • zvýhodnené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania autorizovaného stavebného inžiniera, stavbyvedúceho, stavebného dozoru, ktorý poberá starobný dôchodok a zároveň má viac ako 65 rokov, alebo poberá invalidný dôchodok, alebo je na materskej dovolenke - členov SKSI 
  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie autorizovaného stavebného inžiniera pre právnické osoby (PO) s obmedzeným počtom zamestnancov
  • udržiavacie poistenie pre tých, ktorí už nevykonávajú povolanie autorizovaného stavebného inžiniera, SV a SD, ale ostali dobrovoľnými členmi SKSI
  • udržiavacie poistenie pre tých, ktorí ukončili výkon povolania ako SZČO ( slobodné povolanie) a vykonávajú ho len na zodpovednosť právnickej osoby
  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie autorizovaného stavebného inžiniera pre právnické osoby (PO) s obmedzeným počtom zamestnancov
  • poistenie právnej ochrany

UPOZORNENIE!
Každý autorizovaný inžinier, ktorý poskytuje služby v slobodnom povolaní (vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť) alebo na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ, je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 12 zákona č. 138/1992 Zb., a to aj v prípade, ak osoba, na ktorej zodpovednosť činnosť v zmysle zákona vykonáva, má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu. Zákon v § 14a) ods. 1 ustanovuje, že: „Na architektov a inžinierov, ktorí vykonávajú povolanie ako zamestnanci, sa vzťahujú ustanovenia § 6 ods. 2 a 3, § 7 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 až 4, § 13 a 14.“, tzn. vrátane povinnosti uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu. Na základe uvedeného ustanovenia možno teda konštatovať, že aj v prípade, ak je autorizovaný inžinier zamestnancom iného poisteného autorizovaného inžiniera alebo právnickej osoby s uzavretým poistením zodpovednosti za škodu, má ako zamestnanec povinnosť uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu. 

Autorizovaný inžinier môže využiť poistenie cez Rámcovú zmluvu SKSI alebo sa poistí individuálne v ktorejkoľvek komerčnej poisťovni, ktorá poskytuje profesijné poistenie.

Právnické osoby - podľa § 12 zákona č. 138/1992 Zb. nemajú povinnosť uzatvárať poistenie zodpovednosti za škodu, ak však PO poskytujú svoje služby prostredníctvom svojich zamestnancov, autorizovaných inžinierov, je veľmi dôležité, aby takéto poistenie uzatvorili. Inak v prípade vzniku škody nedôjde k poistenému plneniu pre PO zo strany poisťovne (t.zn. škoda nebude vyplatená).  Môžu využiť poistenie cez rámcovú zmluvu komory len ak sú dobrovoľnými členmi komory ako právnické osoby. O postupe prihlásenia sa za dobrovoľného člena komory ako PO sa informujte v príslušnej regionálnej kancelárii podľa sídla spoločnosti.          

PODMIENKOU ZARADENIA DO POISTENIA je aktívne členstvo v SKSI (FO a/alebo PO) a úhrada základného členského príspevku na rok 2018: Členské príspevky členov SKSI na rok 2018

Všetky informácie o výhodnom POISTENÍ cez SKSI nájdete v členskej zóne našej webovej stránky. (pozn. v prípade, že nemáte k dispozícii svoje heslo na prístup do členskej zóny, môžete si ho vyžiadať mailom na adrese: sksi@sksi.sk)

Výhody Rámcovej zmluvy a MANUÁL pre dojednanie poistenia
 
na poistné obdobie od 1. apríla 2018 do 31. marca 2019 

Prihlásiť sa do poistenia môžete aj cez: http://sksi.respect-slovakia.sk na základe čoho sa nášmu poistnému maklérovi vygeneruje informácia o Vašom vstupe a bude Vás kontaktovať alebo kontaktujte priamo poistného makléra: poisteniesksi@respect-slovakia.sk   

POISTNÝ MAKLÉR SKSI 
na poistné obdobie 2018/2019
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa poistenia sa môžete obrátiť priamo na maklérsku spoločnosť - manažéra poistenia: 
Ing. Peter Rusnák
Respect Slovakia s. r. o.
Mobil: 0915 630 619
e-mail: poisteniesksi@respect-slovakia.sk
www.respect-slovakia.sk

Pri INDIVIDUÁLNOM poistení zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom svojej činnosti a činnosti zamestnancov, t.zn. mimo rámcovej
 zmluvy SKSI, si dovoľujeme požiadať autorizovaných inžinierov o písomné oznámenie komore splnenie povinnosti uzavretia profesijného poistenia podľa § 12 zákona 138/1992 Zb. formou zaslania kópie poistného certifitátu alebo informácie s nasledovnými údajmi:
-
 názov poisťovne
- číslo poistnej zmluvy
- poistné obdobie
- poistné plnenie 
- územná platnosť
Oznámenie o individuálnom poistení prosíme zaslať e-mailom na príslušné regionálne kancelárie SKSI alebo na Úrad SKSI: sksi@sksi.sk