Slovenská komora stavebných inžinierov

ZODPOVEDNOSŤ AUTORIZOVANÝCH INŽINIEROV PRI VÝKONE ICH POVOLANIA