Slovenská komora stavebných inžinierov

Súťaž o najlepší ročníkový projekt SPŠ

Regionálna kancelária SKSI v Žiline zorganizovala 11. mája 2023 finálové kolo pilotného ročníka Súťaže o najlepší ročníkový projekt Strednej priemyselnej školy.

 

Odborná porota zložená z členov výboru RZ SKSI Žilina doc. Ing. Kataríny Zgútovej, Ing. Danky Takáčovej, Ing. Borisa Vrábela a Ing. arch. Klaudie Chodelkovej vyberala spomedzi desiatich prác päť najlepších, ktoré boli odprezentované na finálovom kole.

 

 

 

Poslaním súťaže bolo prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných študentov stredných škôl, podporovať cieľavedomú prácu s nimi, rozvíjať tvorivé kompetencie študentov, odborno-technické vedomosti, vytvárať vzťah študentov k vyučovaciemu predmetu, študijnému a učebnému odboru a v neposlednom rade formovať prostredníctvom súťaže u študentov povedomie o možnostiach štúdia.

Študenti SPŠ Žilina: Aneta Dolníková, Filip Fabry, Oliver Jurina, Mária Mlichová a Patrícia Tisoňová okrem prezentácie svojich prác zvládli pohotovo odpovedať i na doplňujúce otázky odbornej poroty.

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien prebehne dňa 26.05.2023 na pôde Strednej priemyselnej školy Žilina, kde si ocenení preberú diplomy a ceny.

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.