Slovenská komora stavebných inžinierov

SKSI rokovala so zástupcami  ÚVZ SR pre oblasť hluku

Na základe podnetu našich autorizovaných stavebných inžinierov – odborníkov z oblasti posudzovania hluku komora iniciovala pracovné stretnutie so zástupcami z Úradu verejného zdravotníctva SR a našej profesijnej stavovskej organizácie, autorizovanými stavebnými inžiniermi, ktoré sa konalo 7. novembra 2019 v priestoroch Úradu SKSI.

Cieľom tohto stretnutia bolo vyjasniť si kompetencie oprávnených osôb v procese spracovávania projektovej dokumentácie v oblasti hluku (napr. hlukové štúdie, posudky, projekty). Obe strany sa zhodli, že projektovú dokumentáciu, hlukové štúdie a odborné posudky v procese územného a stavebného konania môžu vyhotoviť len oprávnené osoby v súlade so stavebným zákonom, a tými sú autorizovaní architekti a autorizovaní stavební inžinieri pre vybrané kategórie. SKSI pripraví do konca novembra informačný materiál o týchto oprávneniach – „manuál“, ktorý bude určený pre pracovníkov Regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR. Zároveň sa SKSI a ÚVZ SR dohodli na úzkej spolupráci vo forme vzájomného vzdelávania sa a informovania pracovníkov RÚVZ a našich autorizovaných inžinierov vystúpením odborníkov v rámci jednotlivých organizovaných odborných podujatí.