Slovenská komora stavebných inžinierov

Odporúčané postupy statikov pri sanácií objektov poškodených zemetrasením

Statici zo Slovenskej komory stavebných inžinierov pripravili návrhy ako postupovať pri sanácií poškodených objektov zemetrasením, ktoré zastihlo  východ Slovenska začiatkom októbra.

Odporúčané postupy statikov je možné rozdeliť do nasledujúcich skupín:

  1. Trhliny v nosných a nenosných zvislých konštrukciách
  2. Poškodenie komínov
  3. Zrútenie resp. výrazné poškodenie štítových stien a atík
  4. Uvoľnené a popraskané časti omietky

Poškodené stavby  je potrebné čo najskôr sanovať, aby nedošlo k výraznejším poškodeniam. Návrhy sanácie sú  špecifické v závislosti na miere poškodenia ako aj typu objektu. Preto je potrebný odborný návrh autorizovaného projektanta – statika, ktorý zodpovedne posúdi mieru poškodenie a navrhne optimálny spôsob sanácie  konkrétnej budovy.

V tomto materiáli  približujeme príklady  riešenia typických chýb, ktoré sa vyskytujú na poškodených stavbách.