Slovenská komora stavebných inžinierov

NOVELA STAVEBNÉHO ZÁKONA 50/1976 ZB.