Slovenská komora stavebných inžinierov

Náhly odchod profesora Stanislava Kmeťa

So zármutkom sme prijali smutnú správu, že dňa 6.12.2023 nás vo veku 66 rokov opustil Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., bývalý rektor Technickej univerzity v Košiciach.

Stanislav Kmeť sa narodil 6. marca 1957 v Přerove. Vyštudoval Stavebnú fakultu Vysokej školy technickej v Košiciach, odbor pozemné stavby so zameraním na statickú analýzu konštrukcií. Profesúru získal v odbore teória a konštrukcie inžinierskych stavieb. V roku 1991 sa stal prodekanom pre zahraničné styky a vedeckú výchovu SvF VŠT v Košiciach, následne pôsobil ako dekan Stavebnej fakulty TUKE a neskôr ako prorektor pre rozvoj TUKE. V rokoch 2015 až 2023 bol rektorom TUKE.

Profesor Kmeť bol významný slovenský pedagóg a vedec v oblasti stavebníctva. Vo svojom profesionálnom živote sa venoval problémom teórie a navrhovaniu inteligentných adaptívnych nosných systémov, ich analýze a simulácii aplikáciou nelineárnych matematicko-fyzikálnych výpočtových modelov a metód umelej inteligencie. Bol členom redakcie šiestich domácich a medzinárodných časopisov, autorom a spoluautorom piatich kníh, 110 vedeckých a odborných článkov v časopisoch a viac ako 230 vedeckých a odborných článkov v konferenčných zborníkoch

Už od roku 1998 patril medzi členov Slovenskej komory stavebných inžinierov, kedy sa stal autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku a dynamiku stavieb. Od roku 2005 bol ministrom vymenovaný za člena Skúšobnej komisie SKSI pre autorizačné skúšky, ako aj skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru. Ako dekan a rektor vyvíjal snahu o úzku spoluprácu s našou komorou. V roku 2022 mu bola pri príležitosti 30. výročia obnovenia SKSI udelená Strieborná medaila SKSI za dlhoročnú spoluprácu v oblasti celoživotného vzdelávania inžinierov.

Jeho odchodom strácame vynikajúceho pedagóga, uznávaného odborníka, obetavého kolegu a priateľského človeka.

V mene odbornej verejnosti, jeho známych a priateľov mu vzdávame úctu a vďaku za všetko, čo pre stavebnú prax, Technickú univerzitu v Košiciach a našu komoru vykonal.

Česť Jeho pamiatke!
SKSI