Slovenská komora stavebných inžinierov

Valné zhromaždenie  SKSI 2020

Vážení členovia našej komory,

dovoľte nám v krátkosti Vás informovať o priebehu volieb a hlasovania na Valnom zhromaždení SKSI 2020 (VZ SKSI 2020), ktoré sa konalo 19. septembra 2020 v Bratislave.

SKSI má v súčasnosti celkovo 6225 členov. VZ SKSI 2020 začalo o 9:00 hymnou SR. VZ SKSI 2020 po otvorení nebolo uznášania schopné, preto bolo v súlade so zákonom prerušené na 60 minút, ktoré boli využité  verejnou časťou podľa programu VZ SKSI 2020. Po hodinovej prestávke pokračovalo VZ SKSI 2020 oficiálnym neverejným rokovaním. Podľa prezenčnej listiny bolo na začiatku VZ zaregistrovaných osobne 54 osôb a 752 splnomocnení, spolu 806 hlasov. Čo predstavuje 12,9% členskej základne. Po ukončení registrácie (11:30) bol počet prítomných členov 83 a splnomocnení 1115, celkovo bolo zaregistrovaných 1198 hlasov, čo predstavuje 19,24% z celkového počtu 6225 členov SKSI.

12. bod programu VZ SKSI 2020 - Voľby do volených orgánov

Hlasovania sa zúčastnilo 1189 registrovaných hlasov (vrátane splnomocnení).

Výsledky volieb do Predstavenstva SKSI podľa zastúpenia regiónov

RZ BA SKSI (3)

Ing. Jozef Páleš – 652 hlasov

Ing. Ladislav Lehocký – 571 hlasov

Ing. Anton Vyskoč  - 440 hlasov

RZ TT SKSI (3)

prof. Dipl. – Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. – 727 hlasov

doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.  – 598 hlasov

Ing. Erik Hrnčiar - 548 hlasov

----------------------------------------------------------------

Ing. Ján Kyseľ – 544 hlasov

Ing. František Lužica – 538 hlasov

Ing . Alojz Bojda – vzdal sa kandidatúry

RZ ZA SKSI (1)

Ing. Boris Vrábel, CSc. – 533

RZ BB SKSI (1)

Ing. Vladimír  Vránsky -  702

RZ KE SKSI (3)

Ing. Viliam Hrubovčák – 1060

Ing. Ján Petržala – 709

Ing. Ján Jakubov – 644

 

Náhradníci do PR SKSI sa stali:

Ing. Ján Kyseľ – 544

Ing. František Lužica - 538

 

Výsledky volieb ostatných volených orgánov SKSI nájdete na https://www.sksi.sk/volene-organy-sksi

19. bod programu VZ SKSI 2020 - Návrh na úpravu členského príspevku SKSI

18. a 19. bod VZ boli vzhľadom na priamu súvislosť spojené. Najprv sa prerokovával návrh na úpravu členského príspevku SKSI.

Niekoľkí členovia krátko po vyhlásení výsledkov volieb do Predstavenstva SKSI opustili VZ aj so svojimi splnomocneniami. Hlasovania k bodu 18. a 19. sa zúčastnilo už len 710 registrovaných hlasov (vrátane splnomocnení) z celkového počtu 1198 hlasov. 488 zaregistrovaných hlasov (vrátane splnomocnení) sa ďalšieho rokovania VZ SKSI 2020 nezúčastnilo.

Za návrh úpravy  členského príspevku na činnosť SKSI pre ASI vo výške 2,2%  z ročnej minimálnej mzdy za predchádzajúci rok zaokrúhlený na celé € nadol.

Za predložený návrh sa  hlasovalo nasledovne:

ZA: 512                                          PROTI: 176                                              Zdržali sa hlasovanie: 22

Návrh bol prijatý

Ak by sa tohto hlasovania zúčastnilo aspoň 315 hlasov (vrátane splnomocnení) z tých, ktorí opustili VZ SKSI 2020 krátko po vyhlásení výsledkov volieb do Predstavenstva SKSI - návrh by nebol prijatý.

Za návrh úpravy členského príspevku na činnosť SKSI pre právnické osoby s ASI nasledujúco:

  • Právnické osoby s jedným ASI: v rovnakej výške ako pre ASI fyzickú osobou
  • Právnické osoby s dvomi a viac ASI: maximálne do počtu 5 ASI: zvýšenie príspevku na každého ďalšieho ASI o 100€

Za predložený návrh sa  hlasovalo nasledovne:

ZA: 564                                      PROTI: 24                                      Zdržali sa hlasovanie: 105

Návrh bol prijatý

Za schválenie úpravy rozpočtu SKSI na rok 2020 a návrhy rozpočtu na roky 2021 a 2022 sa hlasovalo nasledovne:

ZA: 621                                          PROTI: 0                                             Zdržali sa hlasovanie: 0

Návrh bol prijatý

 

Materiály, ktoré boli prerokované počas VZ  nájdete v členskej zóne na našom webe v časti „Valné zhromaždenie SKSI a Členské schôdze RZ“  https://www.sksi.sk/domov/clenska-zona/valne-zhromazdenie-sksi/valne-zhromazdenie-sksi-2020

 

21. Bod Programu VZ SKSI 2020– Všeobecná diskusia

21.1. – DISKUSNÝ PRÍSPEVOK č.3  – „TRENČANCI“

Ing. Michal Lešinský a Ing. Erik Hrnčiar vo svojom diskusnom príspevku predniesli okrem iného aj návrhy „TRENČANCOV“ na uznesenia VZ smerujúce k zlepšeniu informovania a podpory členov SKSI. 

A/ NÁVRH UZNESENIA PRE VZ SKSI 2020 K PRIORITÁM AKTIVÍT KOMORY V OBDOBÍ 2020-2022:

VZ ukladá novému Predstavenstvu v nasledovnom období  2020 -2022 orientovať priority komory dôrazne na riešenie reálnych potrieb členov pri výkonne činnosti ASI. Tomu primerane prispôsobiť aj návrh rozpočtu pre obdobie 2020-2022 ako aj  riadenie ľudských zdrojov.  Súčasne kladie VZ za úlohu minimalizáciu byrokracie a maximalizáciu operatívnosti služieb pre členov. V nadväznosti na tieto požiadavky VZ  navrhuje a ukladá novému Predstavenstvu na obdobie 2020-2022 ako prioritné nasledovné úlohy:

1.  Podporenie vytvorenia On-line webového nástroja nezávislou PO alebo FO - kalkulačky prácnosti výkonov  ASI SKSI („honorárový poriadok“ ): podpora ASI pri príprave cenových ponúk a férovej súťaži

2.  Zriadenie Info-portálu SKSI pre podporu projektovania: podpora kvality a efektivity práce ASI

3.  Vytvorenie vnútro-komorovej on-line platformy kde členovia budú môcť uverejniť nápady k smerovaniu priorít komory a aj hlasovať za ich podporu -  podpora participatívnej spätnej väzby od členov k smerovaniu komory

4.  Prijať účinné vnútro-komorové pravidlá na ochranu ASI pred zneužívaním ich pečiatok na úradoch  a pri  dampingovom konaní v súťažiach o zákazky ako aj pri autorizovaní cudzích PD – podpora ekonomickej stabilita a kvality výkonu ASI

5.  Podporovať Aktivity regiónov a AK SKSI, ktoré sú proaktívne a to najmä:  lokálne Vzdelávanie - semináre a exkurzie a pod.– odstránenie admin. prekážok pre kvalitné a dopytovo orientované vzdelávanie v regiónoch

6.  Uľahčovať nástup BIM-u do projekt. procesu ASI - znižovanie nákladov na implementáciu BIM pre ASI a podpora štandardizácie BIM pravidiel v SR

7.  Presadiť zmeny v novom stav. zákone ustanovenia, ktoré by posilňovali pozíciu ASI vo vzťahu Stavebník - Autor PD – podpora ASI pri riešení neplatenia honorárov za PD

Zároveň sme si vedomí, že kvalitné naplnenie vyššie uvedeného Komorou nebude asi možné bez aktívnej participácie nás, jej  členov. My sme Komora. Musíme dozerať na vedenie, no zároveň participovať.

Preto týmto zároveň chceme vyzvať všetkých ktorý to cítia podobne, aby priložili aktívne ruku k dielu. Každý v rámci svojich možností.

Za predložený návrh sa  hlasovalo nasledovne:

ZA: 386                                     PROTI: 0                                      Zdržali sa hlasovanie: 284

Návrh bol prijatý


Ďakujeme všetkým členom SKSI, ktorí prišli osobne na VZ SKSI 2020, alebo zaslali splnomocnenie.  Teší nás, že v tejto zložitej dobe Vám záleží na smerovaní komory a vyjadrili ste svoj názor. Volené orgány ďakujú za prejavenú dôveru.

VZ SKSI 2020 zaviazalo Predstavenstvo SKSI počas nasledujúceho obdobia posilniť informačné systémy komory, viacej informovať svojich členov o aktivitách, ktoré komora pre nich robí a priniesť im viac podpory priamo do ich kancelárií.

Predseda komory sľúbil, že aj naďalej bude vedenie komory silným partnerom v otázkach stavebníctva na Slovensku, aj keď príprava a schválenie je v rukách MDV SR a podpredsedu vlády.

Podrobný zápis z priebehu VZ nájdete po jeho overení pani notárkou na webových stránkach Komory.

Vážení členovia zápisnica z VZ SKSI 2020 a správa z VZ 2020 bude zverejnená v krátkom čase.