Slovenská komora stavebných inžinierov

Stanovisko SKSI k výkazu-výmer a rozpočtu stavby!

Vážení členovia,

téme používania autorizačnej pečiatky autorizovaného stavebného inžiniera na výkaze-výmer, resp. rozpočet stavby ako súčasť projektovej dokumentácie sú stále aktuálnou témou, ktorou sa SKSI zaoberá.  

Prinášame Vám ďalšie vysvetlenie a stanovisko SKSI:

 Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (Zákon) taxatívne stanovuje rozsah oprávnenia na výkon činnosti oprávnených osôb – autorizovaných inžinierov.  Zákon neurčuje pre spracovanie výkazu výmer a rozpočtu kategóriu autorizácie a teda nepodlieha povinnosti autorizácie autorizovanou pečiatkou a podpisom autorizovaného inžiniera.

Sme toho názoru, že autorizovaný inžinier nie je v zmysle legislatívy platnej na území Slovenskej republiky povinný vyhotovovať výkaz výmer a rozpočet a tieto autorizovať autorizovanou pečiatkou a podpisom. Pričom autorizačná pečiatka nemôže byť na takýto účel ani použitá.

 Rovnako podľa § 8 Zákona: Architekt alebo inžinier odmietne poskytnúť služby, ak pokyny objednávateľa sú v rozpore so zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s predpismi komory alebo so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou, stavebným povolením alebo so slovenskou technickou normou, alebo sú technicky neuskutočniteľné alebo ich vykonanie by ohrozilo životy alebo zdravie občanov alebo dobré mravy a objednávateľ napriek upozorneniu trvá na ich splnení, alebo ak presahujú oprávnenie podľa autorizačného osvedčenia.

V tejto súvislosti je nutné zdôrazniť, že SKSI ako stavovská organizácia autorizovaných inžinierov nikdy nevydávala a ani nevydáva pečiatky pre „cenárov“ a „rozpočtárov“. Teda SKSI v rámci stavovskej činnosti nevykonávala a ani nevykonáva vzdelávanie a skúšanie, ktoré by zahŕňali oblasť rozpočtov pre daný typ autorizovaných inžinierov – „rozpočtárov“. Z uvedeného vyplýva, že autorizačné pečiatky, ktoré SKSI vydáva autorizovaným inžinierom na ich činnosť nemôžu byť používané na autorizáciu výkazu výmer a rozpočtov v rámci projektovej dokumentácie.

Máme tiež za dôležité podotknúť, že v prípade ak autorizovaný inžinier v rámci tendrovej dokumentácie - mimo rozsahu autorizácie - vyhotoví výkaz výmer a rozpočet, takéto dokumenty môžu mať len „informatívny, resp. predpokladaný“ charakter vo vzťahu k hodnote diela, ktorého cena sa má na základe uvedených dokumentov stanoviť. Rovnako tak uvedené odôvodňuje skutočnosť, že oblasť cenárstva nie je a ani nebola riadnou súčasťou oblasti autorizovaného inžinierstva, ktoré spadá pod SKSI. Existuje iná, od SKSI samostatná samosprávna organizácia, a to Asociácia Stavebných Cenárov od roku 1997, ktorej členovia sa zameriavajú práve na oblasti stavebného oceňovania, pričom na tento účel vydávajú pre svojich členov vlastné pečiatky.

V neposlednom rade, okrem vyššie uvedených dôvodov SKSI zastáva stanovisko ohľadom nemožnosti autorizovaného inžiniera autorizovať výkaz výmer a rozpočet autorizačnou pečiatkou vydanou SKSI podľa Zákona, je aj zákonná povinnosť autorizovaných inžinierov byť pre výkon svojho povolania poistený, ale žiadna zo spoločností poskytujúcich profesijné poistenie, neposkytuje poistenie pre vady vo výkaze výmer a rozpočte, nakoľko v takomto prípade sa jedná o časť investície a nie spôsobenú škodu. Takéto poistenie nie je na území SR možné (a podľa našej vedomosti ani v iných krajinách) uzatvoriť. Dôvodom je práve tá skutočnosť, že výkaz výmer a rozpočet spracovaný oprávnenou osobou (ak v krajine nie je definovaná, tak akoukoľvek FO alebo PO, ktorá zmluvne spracuje pre objednávateľa požadované služby) vo vnímaní poisťovní má len orientačný/predpokladaný charakter s ohľadom na cenu diela nimi určeného, ktorú cenu diela nie je možné v danej fáze prípravy stavby s ohľadom na objektívne špecifiká v stavebníctva stanoviť úplne presne.

 SKSI

Ďalší článok k tejto téme: Môže sa výkaz výmer a rozpočet poistiť a pečiatkovať autorizačnou pečiatkou?