Slovenská komora stavebných inžinierov

Spomienka na prof. Ing. Jána Hudáka, CSc.

Dňa 26. novembra 2021 nás navždy opustil vynikajúci stavebný inžinier, pedagóg, a dobrý človek, prof. Ing. Ján Hudák, CSc. Odišiel uznávaný odborník, obetavý kolega, kamarát a mimoriadne priateľský človek. Bohužiaľ, nenávratne, a nám, ktorí sme ho obdivovali a vážili si ho, bude veľmi chýbať.

Ján Hudák sa narodil 22. marca 1943 v Petrovej, okr. Bardejov. Stredoškolské štúdium ukončil v roku 1961 na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Bardejove. V rokoch 1961 až 1966 študoval na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, odbor IKDS so zameraním na betónové konštrukcie a mosty.

Po ukončení štúdia nastúpil do praxe v Pôdohospodárskom projektovom ústave Bratislava, závod Prešov, ako projektant – statik. V rokoch 1972 až 1976 pôsobil na SPŠS v Bardejove ako stredoškolský pedagóg v odborných predmetoch stavebná mechanika, betónové konštrukcie, kovové a drevené konštrukcie. V roku 1974 absolvoval „Postgraduálne štúdium statikov“ na Katedre stavebnej mechaniky Stavebnej fakulty VUT v Brne. V rokoch 1976 až 1978 pôsobil ako projektant – statik v Kovoprojekte Bratislava, závod Prešov. Po úspešnom absolvovaní konkurzu nastúpil v roku 1978 ako odborný asistent na Stavebnú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, kde pomáhal formovať novú katedru nosných konštrukcií a zakladania. V prvých rokoch pôsobenia na TU sa venoval výučbe stavebnej mechaniky a matematickej pružnosti, neskôr sa zameral na oblasť kovových konštrukcií.

V roku 1979 začal štúdium externej ašpirantúry na Katedre oceľových konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty ČVUT v Prahe pod vedením doc. Pavla Marka. V rámci študijného programu absolvoval v roku 1980 študijný pobyt na Politechnike Krakowskej u prof. Mutzewského a prof. Menderu, u ktorých sa zameral na problémy teórie pravdepodobnosti, matematickej štatistiky a teórie spoľahlivosti. Ašpirantúru končil na ÚSTARCH SAV v Bratislave pod vedením Ing. Augustína Mrázka, DrSc. a v roku 1985 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu.

V roku 1987 bol vymenovaný za docenta v odbore teória konštrukcií inžinierskych stavieb.

Od roku 1990 viedol Katedru kovových a drevených konštrukcií na Stavebnej fakulte TU v Košiciach. Vo svojej vedecko-výskumnej práci úspešne riešil grantové úlohy, úlohy štátneho plánu základného výskumu a iné výskumné úlohy. Vytvoril viaceré programy pre posudzovanie nosných konštrukcií, napr. program ZEDRA na posudzovanie žeriavových dráh z hľadiska vysokocyklovej únavy. Tento program prezentoval počas pozvania z USA na Štátnej univerzite v San Jose a Univerzite Santa Clara. Program SIMUL pre riešenie úloh spoľahlivosti s aplikáciou pravdepodobnostného prístupu. Program SECELPI pre riešenie pružnoplastického pôsobenia valcovaných a zvarovaných nosníkov.

V roku 2002 bol vymenovaný za profesora v odbore teória inžinierskych konštrukcií.

Počas svojho pôsobenia na stavebnej fakulte, okrem samotného pedagogického pôsobenia, vychoval aj viacerých doktorandov.

Prof. Hudák je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií, napr. Vybrané state z kovových konštrukcií a mostov, (Únava a krehký lom oceľových dielcov) a množstva publikovaných príspevkov na odborných konferenciách na Slovensku a v zahraničí. 

Popri vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa neustále venoval aj praktickému pôsobeniu. Vypracoval veľa projektových riešení nosných konštrukcií stavieb, expertíznych a odborných posudkov v oblasti statiky.

Od roku 1992, hneď po obnovení Slovenskej komory stavebných inžinierov, sa stal autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku a dynamiku stavieb. V SKSI sa na jej ustanovujúcom valnom zhromaždení v roku 1992 stal členom predstavenstva a až do nedávna bol aktívny najmä v regionálnych orgánoch samosprávnej inžinierskej komory (Z knihy J. Kyseľ - Statici na Slovensku). Od roku 2005 bol ministrom menovaný za člena Skúšobnej komisie SKSI pre autorizačné skúšky, ako aj skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru.

Komora si jeho aktívnu činnosť ocenila Pamätnou medailou SKSI dňa 19. septembra 2020 na Valnom zhromaždení, ktorú si prevzal za významnú a dlhoročnú, spoločenskú a organizačnú činnosť v SKSI, predtým to bolo ocenenie v roku 2008, a v roku 2012 si na Valnom zhromaždení na návrh Regionálneho združenia v Košiciach prebral Pamätný list.   

V poslednom štvrťstoročí sa významne angažoval v stavovskej organizácii statikov – Spolku statikov Slovenska. Bol odborným garantom všetkých 25 odborných statických konferencií, na ktorých publikoval svoje odborné príspevjy a na ktorých sa každoročne zúčastňovalo viac ako 100 inžinierov-statikov. Spolok statikov vydal množstvo jeho odborných publikácií, naposledy v tomto roku – 2021 „Navrhovanie oceľových konštrukcií“ a „Vybrané príklady riešenia oceľových konštrukcií“, ktoré s veľkou vďakou privítali reálne pôsobiaci statici.

Pre svoju úprimnú a láskavú povahu a nezištnú pomoc pri riešení odborných problémov nosných konštrukcií stavieb bol mimoriadne cenený kolegami. 

V mene technickej verejnosti a jeho pokračovateľov mu ďakujeme za všetko, čo pre stavebnú prax a Technickú univerzitu v Košiciach, SPŠ v Bardejove a našu Slovenskú komoru stavebných inžinierov vykonal.

Drahý Janko,

spolu so všetkými kolegami, spolužiakmi, známymi a priateľmi Ti sľubujeme, že na Teba nikdy nezabudneme.

Česť Tvojej pamiatke!

 doc. Ing. Štefan Kolcun, CSc.